پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی ظریف مقدم باصفت [پدیدآور اصلی]، حسین پهلوان[استاد راهنما]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]، پژمان نمیرانیان [استاد مشاور]
چکیده: دیوارهای برشی بتن‌آرمه سختی و شکل‌پذیری لازم برای سیستم قاب خمشی را در ساختمان‌های بلندمرتبه بهبود بخشیده است، لیکن مشکل وزن زیاد سیستم حاصل‌شده باعث شده درزمینهای سست ساحلی مشکلات مهندسی پی ایجاد گردد؛ جایگزینی دیوارهای برشی با مهاربندهای کمانش ناپذیر که وزن کمتری داشته و سختی و شکل‌پذیری مناسب را برای سازه فراهم می‌کنند، به‌عنوان یک گزینه مناسب، محسوب می‌گردد. در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها ضریب رفتار (R) از پارامترهای مهم می‌باشد لذا با توجه به فقدان ضوابط و مقررات موردنیاز برای طراحی سازه‌های بتن‌آرمه مجهز به مهاربند کمانش‌تاب در این تحقیق مقدار ضریب رفتار و نسبت شکل‌پذیری برای سازه 25 طبقه مجهز به سیستم قاب خمشی بتن مسلح ویژه به همراه مهاربند کمانش تاب محاسبه گردید. در این تحقیق 3 مدل 15، 25 و 35 طبقه در دو سیستم قاب خمشی بتن‌آرمه ویژه و قاب خمشی بتن‌آرمه ویژه مجهز به مهاربند کمانش تاب طراحی و پس از نهایی شدن مقاطع، سازه‌ها در نرم‌افزار OpenSees به‌صورت سه‌بعدی مدل‌سازی شد. سپس با انتخاب تعدادی شتاب‌نگاشت مناسب و سازگار با شرایط منطقه، مدل‌ها تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده IDA قرار گرفته و بیشترین دریفت طبقات به‌عنوان پارامتر تقاضا محاسبه و با انتخاب ظرفیت تغییر مکان نسبی سطوح عملکرد لرزه‌ای چهارگانه آسیب جزئی، متوسط، گسترده و کامل از آیین‌نامه Hazus آمریکا و با استفاده از روابط قابلیت اعتماد سازه‌ها منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای این سیستم برای چهار سطح آسیب متفاوت محاسبه شد. نتایج تحلیل‌های غیرخطی حاکی از آن بوده است که در مدل‌های با تعداد طبقات بیشتر شکنندگی بیشتر مشهود بوده است و به‌عنوان‌مثال میانه شکنندگی برای فروپاشی کامل سازه‌های 15، 25 و 35 طبقه دارای سیستم جانبی قاب خمشی ویژه به ترتیب برابر با g1/01، g0/76 و g0/61 بوده است و میانه شکنندگی بروی فروپاشی کامل سازه‌های 15، 25 و 35 طبقه دارای سیستم قاب خمشی ویژه به همراه مهاربند کمانش تاب به ترتیب برابر با g1/14،g0/82 و g0/65 بوده‌است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی احتمالاتی #قاب خمشی بتن مسلح #مهاربند کمانش تاب #منحنی‌های شکنندگی #تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)