پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سارا نصری [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]
چکیده: روش‌های ژئوفیزیکی از جمله روش‌های مناسبی هستند که در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کارایی بالایی دارند. این روش‌ها اگر به درستی انتخاب شوند، اطلاعات ارزشمندی از کانی‌سازی در سطح و عمق منطقه مورد مطالعه ارائه می‌دهند. پس به‌منظور شناسایی هرچه دقیق‌تر ساختارهای زیرسطحی نظیر شکل، عمق، گستردگی و سایر ویژگی‌های منبع، از مدل‌سازی سه‌بعدی استفاده می‌شود. از طرفی، این روش ها انواع مختلفی دارند که هر روش روی یک نوع داده پاسخ مناسبی می دهد و در نتیجه برای تفسیر جامع از داده ها، به تنهایی قابل استفاده نخواهد بود. از این رو لازم است از روش هایی که بطور هم زمان داده ها را مورد تفسیر قرار می دهد استفاده شود که نیاز به یک رابطه منطقی بین کمیت های مدل دارد. بنابراین می‌توان از دو استراتژی استفاده نمود. در استراتژی اول سعی می‌شود که مدل‌سازی وارون هم-زمان انجام شود و در استراتژی دوم سعی می‌شود که نتایج مدل‌سازی وارون هر روش به تنهایی با یکدیگر تلفیق شوند. در این پایان‌نامه از استراتژی دوم برای تفسیر هم زمان نتایج مدل‌سازی وارون سه بعدی داده‌های مغناطیس و گرانی‌سنجی استفاده می‌شود. در این پایان نامه برای تلفیق داده ها از تبدیل موجک گسسته سه بعدی(3D-DWT) بعنوان ابزاری کارآمد استفاده شد. این روش دارای قابلیت هم بعدسازی مدل ها است از این رو در ابتدا مدل های گرانی و مغناطیس را در حوزه تبدیل، هم بعد نمودیم. سپس با اعمال 3D-DWT روی مدل های مذکور دو نوع مولفه ایجاد شد. دسته اول این مولفات مربوط به جزئیات مدل و دسته دوم مربوط به تقریب است. برای تلفیق مولفات تقریب از الگوریتم وزن دهی و برای مولفات جزئیات از یک الگوریتم ویژه استفاده نمودیم. تلفیق در این تکنیک در سه سطح صورت گرفت. سرانجام با اعمال تبدیل موجک گسسته سه بعدی وارون (3D-IDWT) تمامی مولفات ذکر شده به یک پاسخ تلفیق نهایی از مدل های گرانی و مغناطیس ایجاد کرد. در ادامه این تکنیک روی دو مدل مصنوعی به ترتیب با 2٪ و 5٪ نویز گوسی مورد آزمایش قرارگرفت. پس از اطمینان از صحت کار روش روی مدل مصنوعی، به اعمال آن روی داده های واقعی پرداختیم. این داده ها مربوط به منطقه‌ای در جنوب ‌شرق ایران در استان سیستان‌و بلوچستان بنام بزمان است که با حرکت زون فرورانش مکران رابطه مستقیمی دارد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه از نوع مغناطیس‌سنجی هوابرد و گرانی‌سنجی ماهواره‌ای است. وقتی نتایج مدل‌سازی وارون هر روش به تنهایی با یکدیگر تلفیق شود، می توان علاوه بر دید جامع تری از منطقه مورد مطالعه، به تفسیر هم زمان آنها پرداخت. جهت اعتبارسنجی مدل‌سازی های انجام شده از مطالعات زمین شناسی منطقه استفاده شد. با توجه به نتایج مدل‌سازی، تلفیق و اعمال فیلتر، آنومالی‌ها در منطقه شناسایی گردید که آنومالی‌ اصلی با گسترش عمقی زیاد، در شمال غرب محدوده قرار دارد. دو آنومالی‌ دیگر نیز در مرکز و جنوب شرق محدوده قرار گرفته‌اند که نسبت به توده دیگر گسترش عمقی کمتری دارند. شایان ذکر است تمامی نتایج حاصل شده از مدل سازی‌های وارون و همچنین نتایج تلفیق مدل‌ها با زمین‌شناسی منطقه تطابق خوبی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی وارون سه‌بعدی #تلفیق داده‌های میدان پتانسیل #تفسیر داده‌های هوابرد #مدل سازی گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی #لی- اولدنبرگ #بزمان #سیستان و بلوچستان

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)