پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
وحید جعفرزاده [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه تلاش برای شناسایی ساختارهای مدفون و دستیابی به منابع زیرسطحی، گسترش وسیعی پیدا کرده و ژئوفیزیک یکی از ابزارهای شناسایی این ساختارها است. هدف نهایی در روش های ژئوفیزیکی و از جمله در گرانی سنجی، شناسایی هرچه دقیق تر خصوصیات ساختارهای زمین شناسی است. برای نیل به این هدف، مدل سازی دو و سه بعدی، از موفق ترین روش‌های تفسیر داده های ژئوفیزیکی است؛ که نتیجه آن، پیدا کردن درک صحیح تر از ساختارهای زیر سطحی همچون شک منبع، میزان عمق، گستردگی سطحی، کشیدگی عمقی و ... می باشد. مشخص شدن این پارامترها، تأثیر مستقیم و بسزا در تصمیم‌گیری های بعدی دارد؛ که می تواند در مدیریت هزینه‌ها، مؤثر واقع گردد. هدف از تدوین نوشتار حاضر، ارائه تفسیر درست نتایج، به منظور شناسایی دقیق تر ساختارهای زیرسطحی است، که این هدف با وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی با استفاده از الگوریتم لی- اولدنبرگ (نرم افزار GRAV3D) تحقق می-یابد. دو هدف اصلی در این روش وجود دارد؛ در اولین رهیافت هدف از وارون سازی، تعیین هندسة منبع و در رهیافت دوم، تشخیص تباین چگالی توده موردنظر با محیط اطراف است. این روش شامل یک تابع هدف چند مؤلفه ای است که برای تولید انواع مدل، انعطاف پذیری کافی دارد و می تواند نسبت به مدل های غیرمنطبق با ساختارهای زمین شناسی نیز تصحیح گردد. از نقاط قوت این الگوریتم، شرکت دادن داده های جانبی در فرایند وارون سازی است؛ که این کار با استفاده از قیود مختلفی همچون همواری، مثبت بودن، مدل مرجع و مدل کرانه ای انجام می شود. انجام وارون سازی مقید باعث بهبود نتیجه مدل سازی به سمت مدلی می شود که با ساختارهای زمین شناسی انطباق بیشتری دارد و اعتبار و اعتماد به مدل نهایی بیشتر می شود. به منظور استفاده بهینه الگوریتم مذکور، ابتدا کاربرد آن بر روی داده های مصنوعی به همراه نوفه بررسی و براساس میزان تطابق نتایج با جواب اصلی، از این روش جهت مدل سازی داده های واقعی استفاده شده است. در این تحقیق داده های گرانی سنجی محدوده اکتشافی کرومیت واقع در شرق سبز وار، گنبدنمکی قم و گنبد نمکی هامبل (واقع در آمریکا) مورد مدل سازی قرار گرفته اند؛ که جهت درک کامل تر نتایج نهایی، نماهای مختلفی از آن ها آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرانی سنجی #وارون سازی لی- اولدنبرگ #مدل سازی مقید سه بعدی #کرومیت سبزوار #گنبدنمکی قم #گنبدنمکی هامبل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)