پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمید دانش [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: روش‌های متعددی برای پردازش و تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل وجود دارد. در مبحث تخمین عمق می‌توان به روشهای طیف توان و واهمامیخت اویلر اشاره کرد. یکی از موفق‌ترین روش‌های تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی، برای شناسایی هرچه دقیق‌تر خصوصیات فیزیکی ساختارهای زمین‌شناسی، مدل‌سازی می‌باشد. روش واهمامیخت اویلر یک روش خودکار برای برآورد عمق، شکل و مکان منابع مغناطیسی و گرانی است،که اساس آن به‌کارگیری مشتق‌های میدان در معادله همگن اویلر هست. در به‌کارگیری روش واهمامیخت اویلر تعیین شاخص ساختاری و اندازه پنجره از پارامترهای بسیار مهم هستند،که به‌شدت جواب‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. و در روش طیف توان برای اجتناب از پیچیدگی‌های ریاضی مربوط به محاسبه طیف، تفسیر داده‌ها در حوزه فرکانس انجام می‌شود. اگر لگاریتم طیف توان به‌دست‌آمده از تبدیل فوریه داده‌های میدان پتانسیل در مقابل مقادیر عدد موج تصویر شود، فاکتور غالب در شکل طیف به‌دست‌آمده، فاکتور عمق منشأ آنومالی است و بدین ترتیب عمق آنومالی با استفاده از این نمودار قابل‌محاسبه است. در مدل‌سازی سه‌بعدی از الگوریتم لی اولدنبرگ استفاده و به‌وسیله نرم‌افزار MAG3D انجام شد. برای بررسی کارایی روش های فوق مدل‌های مصنوعی در نظر گرفته شد و پس از اعمال مقادیر نوفه، روش-های تخمین عمق اویلر ، طیف توان و مدل سازی سه بعدی روی مدل‌ها اعمال شد تا ضمن مقایسه هریک از این روش‌ها، پارامترهایی که جواب‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیز بررسی گردند. از آنجا که ساختار منطقه مورد مطالعه به شکل دایک است، بنابراین 6 مدل مصنوعی به شکل دایک در دو عمق 30 و 40 متر در نظر گرفته شد؛ پژوهش صورت گرفته در روش اویلر نشان می دهد بهترین اندازه پنجره، دو برابر عرض آنومالی می باشد و شاخص ساختاری یک برای دایک مناسب است، همچنین روش طیف توان برای مدل های شیب دار کارایی کمتری دارد و مقدار تخمین عمق، بیشتر از مقدار واقعی می باشد و در مدلسازی سه بعدی در حالت بدون قید نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد. در گام بعد با استفاده از روش های تخمین عمق اویلر ، طیف توان و مدل سازی سه بعدی عمق، مکان و هندسه کانسار آهن شواز مورد برسی قرار گرفت؛ تخمین عمق طیف توان برای کانسار آهن شواز حدود 20 متر می باشد همچنین روش اویلر یک توده شیبداری را نشان می دهد که با مدلسازی سه بعدی و گمانه های حفاری مطابقت دارد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی #روش تخمین عمق #اویلر #طیف توان انرژی #وارون سازی لی اولدنبرگ #مدل مصنوعی #شواز استان یزد

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)