پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
اکبر رحیمی یغمرلو [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]
چکیده: در اکتشافات ژئوفیزیکی، نقش روشهای میدان پتانسیل غیر قابل انکار می باشد. در تفسیر داده های میدان پتانسیل یکی از اهداف اصلی، تعیین محل و تعیین عمق ناهنجاری مغناطیسی یا گرانشی می باشد. در این پایان نامه، برای تخمین عمق آنومالی میدان گرانی از روش اویلر استفاده شده است. به همین منظور، ابتدا این روش روی داده های مصنوعی اعمال و با کمک گرفتن از نتایج حاصل از آن ، این روش روی داده های میدان گرانی حاصل از گنبد نمکی هامیل اعمال شد. ابتدا با در نظر گرفتن پنجره اویلر مناسب، روش اویلر استاندارد روی مدل مکعب در اعماق مختلف اعمال شد و مشخص شد که اندیس ساختاری مکعب با افزایش عمق افزایش می یابد سپس این روش روی مدل دو مکعب و پنج مکعب اعمال شد و مشخص شد که با افزایش تعداد مکعب، اندیس ساختاری تغییر چندانی نمی کند. در ادامه، روش اویلر استاندارد روی مدل کره در اعماق مختلف اعمال شد و نتیجه بر آن شد که اندیس ساختاری کره با تغییر عمق ، تغییری نمی کند و مقدار 2 برای اندیس ساختاری به دست آمد. در ادامه، روش اویلر مکانی روی مدل مکعب در اعماق مختلف ، دو مکعب، پنج مکعب و کره در اعماق مختلف اعمال شد و نتایج مشابه با روش اویلر استاندارد حاصل شد. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از اعمال روش اویلر روی داده های مصنوعی و با در نظر گرفتن گنبد نمکی هامبل به صورت مدل کره، روش اویلر استاندارد روی داده ها اعمال شد و عمق مرکز گنبد نمکی ، 6.9 کیلومتر حاصل شد. سپس روش اویلر مکانی روی داده ها اعمال شد و عمق 4.6 کیلومتر برای مرکز گنبد نمکی براورد شد. از مقایسه نتایج حاصل از روش اویلر استاندارد و روش اویلر مکانی با نتایج حاصل از روشهای دیگر که در مقالات مختلف درج شده ، نتیجه حاصل از اعمال روش اویلر مکانی نزدیک به نتایج حاصل از روشهای دیگر که در مقالات متعدد درج شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش اویلر استاندارد #روش اویلر مکانی #پنجره اویلر #اندیس ساختاری #گنبد نمکی هامبل.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)