پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
معین الدین یساری [پدیدآور اصلی]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: گنبد نمکی سیاهو با وسعت تقریبی 16 کیلومتر مربع درشمال غرب سیاهو، شمال بندرعباس و در استان هرمزگان واقع شده است. این منطقه از لحاظ زمین شناسی در زون زاگرس واقع شده و بخشی از سازند هرمز را تشکیل می دهد؛ که شامل سنگ های آتشفشانی، دگرگونی، تبخیری های نمک، کربناتی، انیدریت و ژیپس می باشند. پردازش داده های ماهواره ای با نرم افزار ENVI 5.3 و با استفاده از روش های آنالیز مؤلفه های اصلی و نسبت باندی انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعات به آشکارسازی مناطق دگرسانی، اکسیدآهن، پوشش گیاهی و هالیت در منطقه منجر شد.مطالعات ژئوشیمیایی به روش XRF با بیش از 386 نمونه سنگی، جهت آنالیز مقادیر اکسید پتاسیم و 17 نمونه آنالیز XRD جهت شناسایی کانی های پتاس در منطقه صورت گرفت. پردازش داده ها و نرمال سازی توسط نرم افزارSPSS 16 و تهیه نقشه های ناهنجاری از منطقه توسط نرم افزار SURFE 10 انجام شد. براساس نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی ، دورسنجی و ژئوشیمی دو محدوده هدف با پتانسیل بالای پتاس (به صورت کانی سیلویت) در غرب و شرق گنبد نمکی سیاهو، جهت مطالعات تفصیلی تعیین گردید؛ که بر این اساس دو نقطه حفاری در غرب منطقه سیاهو پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتاس #گنبد نمکی #سنجش از دور #استر #ژئوشیمی #سیاهو #هرمز.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)