پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
احمد جلایرنیا [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با وجود فن آوری های جدید توسعه یافته در تمام علوم از جمله علوم زمین، شاهد تحولاتی در این زمینه هستیم که یکی از این تحولات عظیم استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) است. سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در رشته های زیادی کاربرد پیدا کرده است که یکی از کاربردهای آن در اکتشاف مواد معدنی ترکیب و یکی کردن لایه های مختلف به منظور مشخص کردن نقشه پتانسیل دار معدنی است. در این پایان نامه از سیستم اطلاعات جغرافیائی در تلفیق داده های مختلف اکتشافی از جمله زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و سنجش از دور به منظور پتانسیل یابی ذخایر معدنی در منطقه طاهرآباد فردوس استفاده گردید. منطقه مذکور در جنوب غربی استان خراسان رضوی و در حریم شهرستان های گناباد و فردوس قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ذخایر طلا با استفاده از داده‏های متنوعی از قبیل زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، دورسنجی (داده های (ASTER و در نهایتاً مشخص نمودن بهترین نواحی امیدبخش به کمک مدل ترکیبی زونالیته-وزن های نشانگر (WofE-Zonality) می‏باشد. به منظور دسترسی به هدف فوق در این تحقیق ابتدا از بررسی های دورسنجی و با استفاده از روش های پردازش تصاویر، تصاویر سنجنده ASTER، دگرسانی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با توجه به لایه های اطلاعاتی دورسنجی، زمین شناسی و ژئوفیزیکی، با استفاده از روش وزن های نشانگر که یکی از روش هائی است که در GIS بنا شده است، از 11 اندیس معدنی موجود در طاهرآباد استفاده گردیده که نتیجه حاصل از این روش نقشه احتمال مطلوب برای کانی سازی طلا در ناحیه مورد مطالعه می باشد. این نقشه بر اساس کمترین احتمال به بیشترین احتمال تقسیم بندی شده است. با توجه به محدویت های مدل ساده وزن های نشانگر استفاده از روش زونالیته که بر پایه روش های ژئوشیمیایی سنتی است، برای مشخص نمودن بهترین نواحی امیدبخش انتخاب گردید. در مرحله آخر استفاده از مدل ترکیبی زونالیته-وزن های نشانگر نه تنها محدودیت روش وزن های نشانگر را حذف می کند، بلکه الگوی تشخیص قوی برای رده بندی ارائه نموده که می تواند آنومالی های ژئوشیمیایی را از نظر سطح فرسایش رده بندی نماید. در نقشه حاصله از روش ترکیبی زونالیته-وزن های نشانگر مناطق پتانسیل دار در3 محدوده قرار گرفته اند که منطقه پتانسیل دار شمالی در اولویت برای اکتشاف تفصیلی معرفی گردید. ضمناً مشاهدات صحرایی و نمونه برداری از این منطقه نتایج حاصله را تأیید می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) #سنجش از دور(RS) #داده های سنجنده استر #روش زونالیته-وزن های نشانگر #طاهرآباد-فردوس #کانی سازی طلا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)