پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
میثم امانی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]
چکیده: مطالعات انجام گرفته در محدوده ی مس جوین در دو بخش زمین شناسی و ژئوشیمیایی صورت گرفت. در بررسی زمین شناسی منطقه، نقشه های زمین شناسی مقیاس بزرگ تهیه گردید. همچنین از مناطق دارای کانه زایی نمونه گرفته شده و آنالیز و تهیه ی مقطع از آن ها منر به شناسایی کانی های اصلی محدوده شد که غالباً به صورت اکسیدهای مس و آهن بودند. در مطالعات ژئوشیمیایی، جهت بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از روش های بررسی آماری تک متغیره،دو متغیره و چند متغیره استفاده شد که نتایج بررسی ها نشان از وجود سه محدوده کانی سازی در غرب،مرکز و شرق محدوده داشت.در ادامه جهت شناسایی اولویت های اکتشافی و زون بندی مناطق دارای پتانسیل از روش زونالیته ژئوشیمیایی، استفاده شد و نقشه های پتانسیل مطلوب محدوده مورد مطالعه ساخته شد.بر اساس این نقشه های پتانسیل مطلوب دو زون در قسمت های غربی ومرکزی محدوده به منظور اکتشافات دقیقتر انتخاب شدند و وجود یک ذخیره پنهان در این زون ها تایید شد. پس از بازدید های صحرایی کارشناسان زون مرکزی برای ادامه کار اکتشافی و حفر گمانه برگزیده شد. در مجموع حدود 520 متر حفاری پودری در زون مرکزی صورت گرفت.بررسی ژئوشیمیایی نمونه های حفاری های صورت گرفته نشان داد که پیش بینی های ارائه شده توسط روش زونالیته برای زون مرکزی کاملاً صحیح می باشد ومحاسبه ضرایب شاخص زونالیته نشان از وجود ذخیره پنهانی در عمق 10-20 متری در بعضی از گمانه های حفر شده این زون دارد.البته لازم بذکر است که در بعضی از گمانه های حفر شده کانی سازی در اعماق بیشتر هم مشاهده می شود که می بایست در مراحل آینده اکتشاف این محدوده مورد توجه قرار گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زونالیته ژئوشیمیایی #ضرایب زونالیته #شاخص زونالیته #مقادیر خارج از ردیف #تحلیل مولفه اصلی #نرمال سازی داده ها #اسکری پلات #نقشه پتانسیل مطلوب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)