پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
امير سليمي [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، محمد نصيري [استاد مشاور]
چکیده: منطقه جبال بارز با قرارگیری در کمربند متالوژنی بزمان - سهند و با داشتن مساحتی بالغ بر 950 کیلومتر مربع در جنوب شرق ایران واقع شده است. تشکیلات گرانودیوریتی این کمربند حاوی ذخایر مس پورفیری از جمله معادن مهمی همچون سرچشمه، سونگون و میدوک می باشد. هدف از این تحقیق، تهیه نقشه پتانسیل مطلوب در منطقه جبال بارز جهت اکتشاف ذخایر مس پورفیری با استفاده از تلفیق روش های سنتی و مدرن در محیط GIS می باشد. کاربرد روش های اکتشافی سنتی از قبیل زونالیته، متالومتری و ... و همچنین بعضی از روش های مدرن اکتشافی از قبیل وزن های نشانگر در محیط GIS با محدودیت هایی مواجه هستند لذا برای ارائه مدل یا تشخیص الگویی مناسب جهت تهیه نقشه پتانسیل مطلوب از ترکیب روش های سنتی زونالیته و نوین وزن های نشانگر و منطق فازی در محیط GIS استفاده شده و نقشه پتانسیل مطلوب برای منطقه جبال بارز تهیه گشت. برای استخراج شاخصه های اکتشافی، مطالعه و پردازش بر روی داده های زمین شناسی، ساختارهای خطی، داده های ژئوشیمیایی و تصاویر دورسنجی انجام گرفت. بررسی داده های دورسنجی، با پردازش تصاویر ETM+ و ASTER منطقه در محیط نرم افزار ENVI 4.2، با هدف جداسازی و تفکیک دگرسانی های مرتبط با ذخایر مس پورفیری انجام پذیرفت. پردازش داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای نیز با در نظر گرفتن ماهیت برداری نمونه های برداشت شده از رسوبات آبراهه ای و همچنین با استفاده از روش زونالیته انجام گرفت. در استفاده از روش زونالیته، اصل همراهی حاصل ضرب آنومالی های عناصر شاخص تحت کانساری و فوق-کانساری به عنوان معیار برای شناسایی آنومالی های مس پورفیری مدنظر قرار گرفت. در نهایت نیز با تلفیق داده های اکتشافی توسط روش های وزن های نشانگر و منطق فازی که در محیط نرم افزار ArcGIS 9.2 انجام گرفت نقشه پتانسیل مطلوب برای منطقه تحت بررسی ارائه شد. بر اساس نقشه های پتانسیل مطلوب بدست آمده توسط دو روش مذکور، سرانجام دو منطقه مستعد شناسایی شده و جهت انجام مطالعات تکمیلی-تر معرفی گردید. در ادامه دو منطقه یاد شده خود بر اساس روش سنتی زونالیته ژئوشیمیایی اولویت بندی شدند، بر این اساس اولویت اول اکتشافی به منطقه ای تعلق گرفت که تقریباً در بخش جنوبی برگه جبال بارز و در کنار روستای کرور قرار دارد. منطقه مذکور با داشتن مساحتی در حدود 5/17 کیلومتر مترمربع، در حدود 2% از منطقه تحت مدل سازی را تحت پوشش خود قرار می دهد. اولویت دوم اکتشافی نیز با قرارگیری در بخش مرکزی برگه جبال بارز و با وسعتی در حدود 4 کیلومتر مربع، پوشش دهنده 5/0% از منطقه تحت مطالعه می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #تلفیق داده #GIS #تهیه نقشه #پتانسیل مطلوب #ذخایر مس پورفیری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)