پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی اکبر عالی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از تحقیق مورد‌نظر، یافتن مناطق امیدبخش در محدوده چک‌چک استان یزد است. محدوده موردمطالعه در بازه عرض جغرافیایی 32 تا 33 درجه شمالی و طول جغرافیایی 54 تا 55 درجه شرقی واقع شده است. متدولوژی: در این تحقیق برای تهیه لایه‌های مؤثر در شناسایی مناطق امیدبخش از اطلاعات زمین-شناسی موجود در چهار نقشه یکصدهزار محدوده چک‌چک در استان یزد، داده‌های ماهواره‌ای لندست 7 و سنتینل 2 و داده‌های مغناطیسی هوایی استفاده شده است. لایه‌های اطلاعاتی واحد سنگی، گسل‌ها و خطواره‌ها، دگرسانی و اکسید آهن و توده‌های نفوذی سطحی و عمیق‌تر با استفاده از داده زمین‌شناسی، سنجش از دور و ژئوفیزیک هوایی تهیه شده است. این لایه‌ها در محیط GIS با روش‌های همپوشانی و منطق فازی تلفیق شده‌اند. پس از تهیه نقشه محدوده‌های امیدبخش کانی‌زایی، در یک محدوده به روش مغناطیس زمینی تعدادی نقطه برداشت شده است. داده‌های برداشت شده تصحیح و نقشه‌های مختلف تهیه شد و مناسب‌ترین محل‌های کانی‌زایی برای ادامه فعالیت‌های اکتشاف مشخص شده است. یافته‌ها: براساس یافته‌های تحقیق ترکیب باندی نسبت‎های 3/1 و 4/3 و 5/7 سنجنده ETM پلاس مناطق اکسید آهن‌دار، پوشش گیاهی و آلتراسیون و کانی‌های رسی و ترکیب باندی نسبت‎های 11/12 و 4/11 و 4/2 سنجنده سنتینل مناطق اکسید آهن، کانی‌های آهن‌دار و آلتراسیون و کانی‌های رسی را به وضوح نشان داد. با استفاده از داده‌های دورسنجی تعیین دقیق واحد‌های سنگی که امکان پتانسیل کانی‌زایی، آلتراسیون‎های آرژیلیک و فیلیک و پروپلیتیک، مناطق حاوی کانی‎های آهن‌دار و اکسید آهن و گسل‌ها و خطواره‌ها میسر شد. در پردازش داده های مغناطیس هوایی نیز با افزایش درجه‎ی منحنی برازش به یک سطح درجه‎ی سوم، مناطق آنومال بهتر مشخص شدند. پس از اعمال فیلتر مشتق قائم بر روی داده‌های مغناطیس هوایی چون اثر بی‎هنجاری‎های بزرگ و عمیق از بین رفته بود، بی‎هنجاری‎های سطحی بهتر شناسایی شدند. نتایج حاصل از سیگنال تحلیلی نشان‎دهنده‎ی وجود توده‎ها با بی‎هنجاری‎های متعدد مغناطیس و بارز‎کننده‎ی موقعیت تقریبی لبه‎های بی‎هنجاری در ناحیه مورد مطالعه بود. نقشه‎ی حاصل از اعمال فیلتر تیلت، سیگنال تحلیلی و همچنین نقشه‎ی حاصل از اعمال فیلتر مشتق افقی در جهت‎های مختلف، گسل و خطواره‎های ناحیه را مشخص کرد. لایه‎های اطلاعاتی گسل و خطواره، واحدهای سنگی مرتبط با کانی زایی، اکسید آهن، آلتراسیون و توده‎های نفوذی با دو روش دانش محور هم پوشانی شاخص چند کلاسه و فازی تلفیق شدند که باعث شناسایی مناطق آنومال شد. نتایج این دو روش تقریباً یکدیگر را تائید نمود. در تحلیل داده‌های مغناطیس زمینی نیز پس از حذف اثر IGRF در داده‌های مغناطیس زمینی مشخص گردید که محدوده دارای چند بیشینه در جنوب غرب و بیشینه‎های دیگری در شمال شرق محدوده است. این بی‌هنجاری‌ها منطبق بر واحدهای سنگی آذرین (ریولیت) و گسل‎های محدوده هستند. نتیجه‌گیری: به کمک تلفیق لایه‌های اکتشافی زمین‌شناسی، دورسنجی و مغناطیس‌سنجی هوایی، محدوده‌های آنومال و امیدبخش در منطقه موردنظر به دست آمد. براساس نتایج حاصله مناطق مناسب برای اکتشاف پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده های سنجش از دور #مغناطیس سنجی #تلفیق داده ها #GIS #محدوده های امیدبخش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)