پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام عبداللهی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد راهنما]
چکیده: از مهمترین مراحل اکتشاف معدنی مرحله اکتشاف مقدماتی می باشد که در این مرحله اغلب کارشناس با حجم زیادی از داده‌ها با ماهیت متفاوت همچون داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و دورسنجی روبه‌رو می شود. در روش‌های سنتی هر یک از مجموعه اطلاعات یادشده به طور جداگانه تحلیل و تفسیر می‌شدند؛ اما امروزه با استفاده از روش‌های تلفیق اطلاعات، می‌توان بررسی های اکتشافی را به صورت یکجا بر روی تمامی داده‌های در دسترس از منطقه مورد مطالعه انجام داد. بدیهی است نتایجی که با در نظر گرفتن کلیه داده‌ها و ارتباط بین آنها به دست می‌آید، دارای دقت و اطمینان بیشتری است. منطقه مورد مطالعه بخشی از ورقه های زمین شناسی یکصدهزارم کوه یخاب، کوه لطیف، کوه دم، سرخشاد و قلعه سردار را در برگرفته و جنوب شرق دریاچه نمک قم واقع شده است. هدف از این تحقیق تعیین مناطق مستعد برای کانی سازی فلزی با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در محیط GIS می-باشد. برای این منظور از داده های زمین شناسی، ماهواره ای و ژئوفیزیکی استفاده شد. در بخش دورسنجی تصاویر ماهواره ای ASTER و ETM+ با ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، کمترین مربعات رگرسیون شده، آنالیز مولفه اصلی و نقشه بردار زاویه طیفی پردازش شدند و آلتراسیون های آرژیلیک، فیلیک، پروپلیتیک و مناطق حاوی اکسید های آهن شناسایی شده و واحد های سنگی نیز تفکیک شد. نتایج نشان می دهد اغلب، دگرسانی ها در واحد های آذرین دوران ائوسن اتفاق افتاده، که موقعیت مناطق بارز شده برای دگرسانی آرژیلیک با موقعیت مناطقی که بر روی نقشه زمین شناسی برای این دگرسانی مشخص شده تطابق دارد . خطواره ها نیز با استفاده از فیلتر های مختلف تشخیص داده شد که روند شما ل غرب – جنوب شرق ، روند غالب برای گسل های منطقه تشخیص داده شد. در بخش ژئوفیزیک از داده های مغناطیس هوابرد منطقه استفاده شد و در نقشه های حاصل از اعمال فیتر های مختلف مانند برگردان به قطب، مشتق قائم و زاویه تمایل موقعیت و محل توده های نفوذی موجود در منطقه شناسایی شد. درانتها لایه های اطلاعاتی که شامل لایه دگرسانی، لایه واحد سنگی و لایه خطواره ها می باشد، در محیط نرم افزارArc GIS تهیه و با استفاده از روش همپوشانی ساده تلفیق گردیده و نقشه مناطق مطلوب تهیه شد. سپس مناطق با اولویت اکتشافی در منطقه مورد مطالعه برای انجام فعالیت های اکتشافی تعیین شد. برای ارزیابی مطلوبیت نقشه به دست آمده موقعیت کانسار های شناخته شده در منطقه بررسی و معلوم شد که کانسار طلای کوه دم یکی از مناطق است که به عنوان نواحی امید بخش معرفی شده و می تواند صحت نتایج را تایید کند. همچنین گزارش متالوژنی موجود از منطقه نیز حضور آنومالی عناصر فلزی مانند مس، طلا، سرب و روی را در بخش های معرفی شده تایید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین شناسی #سنجش از دور #مغناطیس هوایی #تلفیق #مناطق امید بخش #جنوب شرق دریاچه نمک قم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)