پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
جواد جوان بخت شیره¬جینی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]
چکیده: محدوده ی مورد مطالعه، برگه ی 1:100000 زمین شناسی دامغان است که در یک کمربند عظیم سرب و روی از شمال تا شمال شرق کشیده شده ، قرار دارد.این کمربند که به کمربند مجن تا شهمیرزاد معروف می باشد، ذخایر و معادن مهمی همچون معدن مجن، معدن آهوانو، معدن شهمیرزاد را داراست. این ذخایر سرب و روی بیشتر از نوع تیپ می سی سی پی می باشند. نیاز صنایع فراوری و کارخانه های زنجان به مواد اولیه روی و واردات آنها از ترکیه، همچنین افزایش نیازها در سطح جهانی نیاز جدی کشور به این فلز را نشان می دهد. هدف از انجام این مطالعه ارائه ی نقشه ی مناطق امیدبخش سرب و روی در برگه ی مذکور می باشد. اولین مرحله در تهیه ی نقشه ی مناطق امید بخش، شناسایی داده های مورد نیاز می باشد. از این رو در این پژوهش چهار لایه ی اطلاعاتی زمین شناسی، دورسنجی، مغناطیس هوایی و ساختاری برای تلفیق در محیط GIS انتخاب گردید. از نظر زمین شناسی سنگ میزبان ذخایر این تیپ از سرب و روی بیشتر دولومیت ها و سنگ های آهکی و کربناته می باشند و به ندرت در ماسه سنگ رخنمون دارند و از کنترل کننده های مهم این ذخایر گسله ها و شکستگی ها می باشند. به همین دلیل برگه 1:100000 زمین شناسی دامغان رقومی شده و واحدهای کربناته، دلومیت ها و گسل ها در این منطقه تفکیک شدند. در مبحث دورسنجی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و لندست 7، مناطق کربناته جدا شده و این فرآیند با استفاده از تکنیک های آنالیز مولفه ی اصلی و نسبت های باندی انجام گرفت. همچنین با اعمال فیلتر های مناسب خطواره ها جدا شد. از آنجا که این ذخایر مرتبط با گسله ها و شکستگی ها می باشند، گسل های بزرگ با اعمال فیلتر های مناسب بر روی داده های مغناطیس هوایی مورد تفسیر قرار گرفته و بعد از رقومی شدن به عنوان یکی از لایه های اطلاعاتی استفاده شد. در نهایت، لایه های اطلاعاتی تهیه شده با استفاده از روش های منطق بولین، هم پوشانی شاخص دوکلاسه، هم پوشانی شاخص چندکلاسه و منطق فازی با هم تلفیق شده و نقشه ی مناطق امید بخش سرب و روی هریک از مدل ها ارائه گردید. برای سنجش مطلوبیت هر یک از این نقشه ها، از موقعیت نشانه های معدنی سرب و روی استفاده و مناسب ترین مناطق برای ادامه ی فعالیت های اکتشافی به صورت یک نقشه تعیین شدند. نتایج حاصله نشان می دهند که از میان روش های استفاده شده، روش های مبتنی بر نقشه های چندکلاسه، ارزیابی مناسب تری از منطقه ارائه داده اند. از آنجایی که نقشه مناطق امید بخش ارائه شده با روش منطق فازی مطابقت بیشتری با نشانه های معدنی موجود در منطقه دارد در نهایت با در نظر گرفتن نقشه های پتانسیل مطلوب تولید شده چند نقطه برای عملیات اکتشافی معرفی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذخایر سرب و روی #دورسنجی #مغناطیس هوایی #روش بولین #هم پوشانی شاخص #منطق فازی #نقشه مناطق امیدبخش.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)