پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی خلج [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، مهدی ضیائی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از این پایان نامه ارائه نقشه پتانسیل مطلوب در مناطق امیدبخش ذخایر منگنزدار، می باشد. منطقه ی مورد مطالعه، برگه ی 1:100000 کلاته رشم در 80 کیلومتری جنوب دامغان می باشد. از این رو در این پژوهش، لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، ساختاری، دورسنجی و ژئوشیمی، برای تلفیق در محیط GIS انتخاب گردید. اولین گام در تهیّه نقشه مناطق امید بخش، شناسایی داده های مورد نیاز می باشد. از کنترل-کننده های مهم ذخایر منگنزدار در این منطقه می توان به حضور گسله ها و شکستگی ها و زمین شناسی اشاره داشت و به همین دلیل در منطقه مورد نظر شکستگی ها از تصاویر ماهواره ای و واحدهای سنگی و گسل ها با استفاده از تصاویر سنجنده ی استر و لندست 7، تفکیک شده است و این فرآیند به کمک تکنیک های آنالیز مولّفه اصلی و نسبت های باندی انجام گرفت. از طرفی با اعمال فیلترهای مناسب، تفکیک خطواره ها صورت پذیرفت. در انتها به کمک روش های هم پوشانی شاخص چند کلاسه و منطق فازی، این لایه های اطّلاعاتی تلفیق شده و بدین ترتیب نقشه مناطق امید بخش ذخایر منگنز دار ارائه گردید. برای ارزیابی مطلوبیت هر کدام از این نقشه ها، از موقعیت نشانه‌های معدنی منگنز استفاده شد و مناطق بهینه برای ادامه فعالیت های اکتشافی در قالب یک نقشه تعیین شدند. نتایج بدست آمده گواه این نکته می باشد که از میان روش های استفاده شده، روش های مبتنی بر نقشه های چند کلاسه، ارزیابی بهتری از منطقه ارائه داده اند. با عنایت به اینکه نقشه مناطق امیدبخش ارائه شده به کمک روش چند کلاسه تطابق بیشتری با نشانه های معدنی واقع در منطقه دارد، در انتها از معدن منگنز هلالان بازدید شد و صحت سنجی مناطق تعیین شده با واقعیت زمین مقایسه شد. لذا با توجه به نقشه های پتانسیل مطلوب تولید شده، نقاطی برای عملیات اکتشافی شناسایی و معرفی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذخایر منگنزدار #دورسنجی #ژئوشیمی #منطق فازی #نقشه مناطق امیدبخش #رشم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)