پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
احمد امیری رودبار [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: محدوده ی مورد مطالعه، برگه ی 1:100000 زمین شناسی میناب است که در کمربند متالوژنی کرومیت در جنوب شرق ایران قرار دارد. واحدهای سنگی مجموعه افیولیت ملانژ این کمربند حاوی ذخایر کرومیتی است که هر سال، مقدار قابل توجهی کرومیت از آن ها استخراج می گردد. هدف از انجام این مطالعه ارائه ی نقشه ی پتانسیل مطلوب کرومیت در برگه ی مذکور می باشد. اولین مرحله در تهیه ی نقشه ی پتانسیل مطلوب، شناسایی داده های مورد نیاز برای تلفیق می باشد. از این رو در این پژوهش چهار لایه ی اطلاعاتی زمین شناسی، دورسنجی، مغناطیس هوایی و ساختاری برای تلفیق در محیط GIS انتخاب گردید. از نظر زمین شناسی ذخایر کرومیت مرتبط با واحدهای اولترامافیک می باشند، به همین دلیل برگه 1:100000 زمین شناسی میناب رقومی شده و واحدهای اولترامافیک این منطقه تفکیک شدند. در مبحث دورسنجی با استفاده از تصاویر ماهوارهای استر و لندست 7، مناطق امید بخش کرومیت جدا شده و این فرآیند با استفاده از تکنیک های آنالیز مولفه ی اصلی و نسبتهای باندی انجام گرفت. از آنجایی که ذخایر کرومیت همراه با سنگ هایی هستند که خاصیت مغناطیسی دارند، از این رو داده های مغناطیس هوایی منطقه نیز مورد تفسیر قرار گرفته و مناطقی که دارای مغناطیدگی بالاتری بودند رقومی شده و به عنوان یکی از لایه های اطلاعاتی استفاده شد. در هر یک از داده های مورد استفاده در این پژوهش به دلیل ارتباط مناطق سرپانتینیزه با گسل، خطواره ها و یا گسل های منطقه نیز شناسایی و به عنوان لایه ی اطلاعاتی دیگر در تهیه ی نقشه ی پتانسیل مطلوب در نظر گرفته شد. در نهایت، لایه های اطلاعاتی تهیه شده با استفاده از روش های منطق بولین، هم پوشانی شاخص دوکلاسه، هم پوشانی شاخص چندکلاسه و منطق فازی با هم تلفیق شده و نقشه ی پتانسیل مطلوب کرومیت هر یک از مدل ها ارائه گردید. برای سنجش مطلوبیت هر یک از این نقشه ها، از موقعیت معادن فعال کرومیت منطقه استفاده و مناسب ترین مناطق برای ادامه ی فعالیت های اکتشافی به صورت یک نقشه تعیین شدند.از میان روش های استفاده شده، روش های مبتنی بر نقشه های چندکلاسه ارزیابی مناسب تری از منطقه ارائه داده اند، به دلیل اینکه نقشه پتانسیل مطلوب ارائه شده با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی به روش منطق فازی با کلیه ی معادن فعال کرومیت موجود در منطقه مطابقت دارد. در مقابل روش های منطق بولین و منطق هم-پوشانی شاخص دوکلاسه موقعیت برخی از معادن فعال کرومیت منطقه را پوشش نداده اند. روش هم پوشانی شاخص چندکلاسه موقعیت تمامی معادن فعال کرومیت منطقه را پوشش می دهد ولی برخی از این معادن بر روی نقشه پتانسیل مطلوب حاصل از این روش در نواحی با پتانسیل متوسط قرار گرفته اند. در نهایت با در نظر گرفتن نقشه های پتانسیل مطلوب تولید شده مطابق جدول زیر مناطقی برای تمرکز عملیات اکتشافی معرفی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کرومیت #میناب #روش دورسنجی #روش مغناطیس #خطواره ها #روش بولین #هم پوشانی شاخص #روش فازی #نقشه ی پتانسیل مطلوب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)