پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
علیرضا ملکیان [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، پرویز ضیائیان [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از داده های ماهواره ای و تلفیق اطلاعات حاصل از آن ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال های اخیر رشد فزآینده ای در شاخه های مختلف علوم مهندسی وابسته به زمین داشته است. در زمینه شناسایی منابع آب، تعیین مناطق امید بخش برای آب های زیرزمینی و تعیین محل مناسب دفن زباله های شهری، مطالعات فراوانی صورت گرفته است. عمده کاربردهای این روش در آب زیرزمینی برای مناطق کارستی و سنگی انجام شده است و به ندرت در دشت ها از آن استفاده شده است. در حوزه آبریز بسطام با توجه به سطح پوشش کشاورزی و تراکم جمعیتی نیاز با آب سبب شده مطالعات زیادی به ویژه روش های ژئوفیزیکی الکتریکی در این زمینه صورت پذیرد، ولی تاکنون از فناوری سنجش از دور به طور اخص در بخش آبرفتی و بیابانی کاری صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و معرفی نقاطی از حوزه آبریز بسطام با پتانسیل بالای منابع آب زیرزمینی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. به منظور انجام مطالعه مورد نظر ابتدا داده های مورد نیاز مثل داده های ماهواره ای و نقشه های رقومی توپوگرافی و زمین شناسی منطقه خریداری و تهیه شد. بنابراین پس از انجام تصحیحات لازم پردازش داده های ماهواره ای برای رسیدن به تصاویر مناسب انجام شد که به این منظور از روش های ترکیب تصویری، نسبت گیری باندی، تحلیل اصلی و همچنین فیلترهای مختلف استفاده شد. با توجه به هدف کار عوامل مختلف موثر در شناسایی سفره های آب زیرزمینی مانند نوع واحدهای سنگی و رسوبات، خطواره ها شکستگی ها و گسل ها، توپوگرافی زمین، شیب زمین و پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این کار با استفاده از نرم-افزارهای پردازش تصویر لایه های مختلف تهیه گردید. برای تلفیق اطلاعات و لایه های حاصل از محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده گردید. جهت این کار ابتدا تمام نقشه های رقومی عوامل موثر براساس وزن های مختلف و مرتبط امتیازدهی و لایه اطلاعاتی قابل تلفیق در GIS آماده شد. سپس برای تعیین بهترین و مناسب ترین مناطق از روش های مجموع وزنی و روش های فازی مثل حاصل ضرب جبری، حاصل جمع جبری و گاما استفاده گردید. براساس نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات موجود، مناطق مانسب و نقشه پتانسیل مطلوب منابع آب زیرزمینی در حوزه آبریز بسطام مشخص شد. در نهایت برای اعتبارسنجی نتایج بدست آمده، از اطلاعات چاه های آب موجود در محدوده حوزه آبریز وجود دارد، استفاده شد. بر این اساس بیش از 95 درصد چاه های حفر شده در محل های پیشنهادی واقع شده است. بنابراین می توان گفت که استفاده از داده های ماهواره ای و تعیین لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از آن و تلفیق اطلاعات در GIS روشی مناسب برای شناسایی مناطق امیدبخش آب های زیرزمینی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حوزه آبریز بسطام #منابع آب های زیرزمینی #سنجش از دور #لایه های اطلاعاتی #سامانه اطلاعات جغرافیایی #روش تلفیق وزنی #روش فازی #نقشه پتانسیل مطلوب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)