پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
داود رضوانی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: امروزه آب سالم به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر و توسعه صنعتی می باشد. آب زیرزمینی یکی از مهم-ترین و بزرگ ترین منابع تأمین آب شیرین مورد نیاز انسان است. هدف از انجام این پایان نامه اکتشاف منابع آب زیرزمینی در زون های خرد شده در کوه های آهکی شمال تا جنوب غرب شاهرود می باشد. محدوده مورد مطالعه در بین طول جغرافیایی 54 درجه و 50 دقیقه و 54 درجه و 53 دقیقه و عرض جغرافیایی 36 درجه و 23 دقیقه و 36 درجه و 28 دقیقه قرار دارد. برای رسیدن به هدف از فناوری سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش گرانی سنجی استفاده شد. برای تعیین مناطق پتانسیل دار آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، پس از پردازش داده های ماهواره لندست، بر اساس عوامل مؤثر در تشکیل و تمرکز آب زیرزمینی، لایه های اطلاعاتی واحدهای سنگی، گسل ها و خطواره ها، شبکه زهکشی، مقدار شیب توپوگرافی و جهت شیب توپوگرافی تهیه شدند. در تهیه لایه اطلاعاتی واحدهای سنگی و گسل ها از اطلاعات موجود در نقشه زمین شناسی 1:100,000 شاهرود هم استفاده شد. لایه های اطلاعاتی مذکور در محیط نرم افزاری Arc GIS آماده سازی و به روش های شاخص هم پوشانی ساده و هم پوشانی وزن دار تلفیق و نقشه پتانسیل مطلوب مناطق آب زیرزمینی تهیه شد. بر اساس نتایج نقشه های تلفیق، یکی از مناطق پتانسیل دار برای برداشت داده های گرانی انتخاب و عملیات اندازه گیری مقدار گرانی نسبی به وسیله دستگاه گرانی سنج CG5 اجرا شد. داده های گرانی پس از تصحیح های لازم پردازش و نقشه آنومالی بوگه و نیز مقادیر باقیمانده گرانی با اجرای فیلتر های روند سطحی، ادامه فراسو و ادامه فروسو و مشتق قائم به دست آمده و نقشه آنومالی نهایی تهیه شد. بر روی نقشه نهایی سه محدوده آنومالی گرانی (گرانی با شدت پایین)، محل احتمالی سفره آب زیرزمینی مشخص شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب زیرزمینی #سنجش از دور #سیستم اطلاعات جغرافیایی #لایه اطلاعاتی #شاخص هم پوشانی #فازی #سنگ های آهکی #گرانی سنجی #مناطق پتانسیل دار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)