پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عبیدالله محمدی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، سعید یوسفی[استاد مشاور]، مهدی ضیایی [استاد مشاور]
چکیده: پردازش و تلفیق داده های اکتشافی، اهمیت بسیاری در تعیین مناطق امیدبخش کانی سازی و انتخاب نقاط حفاری دارد. برای این هدف سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده‌ها، ذخیره‌سازی و تلفیق داده‌های اکتشافی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق تعیین مناطق امید بخش کانی‌سازی مس و آهن با تلفیق اطلاعات اکتشافی در منطقه مورد مطالعه در ورقه ی 1:100000 سنخواست است. واحدهای سنگی این محدوده شامل سنگ آهک، شیل، سیلت استون، ماسه سنگ، بازالت و آندزیت بازالت است. در این تحقیق پس از بررسی و پردازش داده های سنجش از دور، زمین شناسی، ساختاری و ژئوشیمی منطقه مورد مطالعه، نقشه های اکتشافی مناسب به منظور اکتشاف ذخایر مس و آهن در این منطقه انتخاب و استخراج گردیدند. پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ENVI 5.3 و با استفاده از روش های نسبت باندی و آنالیز مؤلفه های اصلی انجام شد. نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای با این روش ها منجر به آشکارسازی دگرسانی های پروپلیتیک، آرژیلیک و اکسید آهن در منطقه مورد مطالعه شد. به منظور تفکیک و نمایان ساختن آنومالی های ژئوشیمیایی از روش تحلیل فاکتوری که براساس PCA استوار است، استفاده شد. برای تفسیر داده های ژئوشیمی، نرم افزار SPSS 16 مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به عدم وجود شواهد و اندیس اکتشافی در محدوده موردمطالعه از روش همپوشانی شاخص که جزء روش های دانش محور است استفاده شد. به همین منظور جهت تلفیق لایه های اکتشافی، نقشه-های مذکور با نظر کارشناس و براساس ارتباط با کانی زایی مس و آهن امتیازدهی شدند و در نهایت این لایه ها در محیط GIS با استفاده از روش همپوشانی شاخص تلفیق شدند. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی منجر به تهیه نقشه پتانسیل مطلوب و تعیین نقاط حفاری شد. این نقاط در میان سنگ های آذرین بازالت و آندزیت بازالت قرار دارد و آلتراسیون پروپلیتیک دربرگیرنده این نقاط است. همچنین با توجه به نتایج آنالیز نمونه ها، عناصر آهن و مس در اطراف این نقاط غلظت بالایی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنجش از دور #آنومالی های ژئوشیمیایی #سیستم اطلاعات جغرافیایی #همپوشانی شاخص #ذخایر مس و آهن #سنخواست
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)