پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سحر معظم [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، مهیار یوسفی [استاد راهنما]، محمد رضایی[استاد مشاور]
چکیده: در مدل سازی پتانسیل معدنی به منظور شناسایی اهداف اکتشافی و تهیه نقشه پتانسیل معدنی از داده های اکتشافی مختلف برای تولید لایه های شاهد وزن دار استفاده می شود. در واقع مدل سازی پتانسیل معدنی یک فرآیند چند مرحله ای شامل تولید نقشه های شاهد، ترکیب آن ها با یکدیگر و در نهایت رده بندی مناطق امیدبخش است. بنابراین در تمام روش های مدل سازی پتانسیل معدنی، پس از تعریف مدل مفهومی یک ذخیره معدنی و انتخاب معیارهای مناسب اکتشافی برای آن، لایه های شاهد وزن دار مختلف تولید شده و باهم تلفیق می شوند. در این پایان نامه یک شبکه استنتاج دانش محور با استفاده از روش فازی پیوسته برای پتانسیل یابی مناطق امیدبخش مس پورفیری در ورقه 1:100000 طارم بکارگرفته شده است. منطقه طارم به دلیل وجود چندین اندیس معدنی و پدیده های زمین شناسی موثر در کانی سازی مس مثل توده های نفوذی اسیدی تا حد واسط، سنگ های ولکانیکی، مناطق وسیع دگرسانی و موقعیت تکتونیکی می تواند حاوی مناطق مستعدی جهت پتانسیل یابی مواد معدنی باشد. بنابراین برای تهیه لایه های شاهد از داده های زمین شناسی، دورسنجی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی استفاده شد. با استفاده از تصاویر ماهواره ای (سنجنده های ETM+ و ASTER) و تکنیک های مختلف در بارزسازی تصاویر نظیر روش تحلیل مولفه های اصلی، روش نسبت باندی و فیلترهای آشکارساز لبه، گسترش و نوع پدیده دگرسانی و واحدهای سنگی و خطواره ها و ساختارها شناسایی شد. همچنین با بهره گیری از نقشه زمین شناسی، مغناطیس هوایی و تصاویر ماهواره ای خطواره و گسل های منطقه نیز مشخص شده اند. علاوه بر این، برای استنتاج بهترین ترکیب های چند عنصری معرف کانی سازی، داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تهیه نقشه های دگرسانی، چگالی گسل، ژئوشیمی آبراهه ای و توده های نفوذی از یک تابع لجستیک مناسب برای قرارگیری لایه ها در محدوده صفر و یک استفاده شد. سپس لایه های شاهد وزن دار پیوسته با بهره گیری از عملگرهای فازی تلفیق شدند. در این مطالعه، برای بهبود نتیجه اکتشاف منابع معدنی و تعیین مناطق هدف جهت اکتشافات تفضیلی، بدون استفاده از اندیس های معدنی و بدون قضاوت کارشناس، مدل سازی کانی زایی براساس وزن دهی پیوسته به فاکتورهای زمین شناسی انجام شده است. افزون بر این به منظور جلوگیری از وزن دهی و طبقه بندی به صورت دلخواه در روند کار نیز از روش فازی سازی پیوسته استفاده شد. با توجه به بررسی های دورسنجی و مد نظر قراردادن عوامل دگرسانی، لیتولوژی آذرین، ساختارهای حلقوی و خطی، و شاخص های ژئوشیمیایی مناطق امیدبخش معرفی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنجش از دور #مغناطیس هوایی #ژئوشیمی آبراهه ای #فازی سازی پیوسته #دگرسانی #سامانه اطلاعات جغرافیایی #طارم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)