پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
جمال الدین کلته [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، حمید معینی [استاد مشاور]
چکیده: داده های ژئوشیمیایی از نوع داده های ترکیبی هستند به این معنی که اجزای آن جزیی از یک کل و معمولاً دارای مجموع ثابت هستند. این داده ها فضای نمونه ای متفاوتی نسبت به داده های غیرترکیبی دارند و استفاده از روش های آماری معمول برای بررسی داده ها ممکن است با خطا همراه باشد. برای بررسی داده های ترکیبی ابتداً باید داده ها را با استفاده از تبدیل های مناسب باز کرد. یکی از مناسب ترین تبدیل ها، نسبت های لگاریتمی است. به منظور بررسی تاثیری که باز کردن داده ها بر تفکیک هاله های ژئوشیمیایی و شناسایی کانی سازی پنهان در این تحقیق داده های ماسه بادی های موجود از یک کانی سازی سولفید توده ای آتش فشانی (VHMS) به صورت باز و بسته موردتحلیل قرار گرفته است. داده های این تحقیق از ماسه بادی های معدن مس-روی Areachap از آفریقای جنوبی بوده است. یکی از روش های متداول برای بررسی چندمتغیره داده های ژئوشیمیایی، تحلیل مولفه های اصلی (PCA) است. روش تحلیل مولفه های اصلی به علت استفاده از ماتریس کوواریانس به شدت در برابر وجود مقادیر خارج از ردیف داده ها حساس است. برای حل این مشکل روش تحلیل مولفه-های اصلی مقاوم (RPCA) معرفی شده است. داده های بسته به وسیله تحلیل PCA و داده های باز با روش RPCA مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش مدل سازی نمودار احتمال حد آنومال مولفه کانی سازی محاسبه گردیده است. با بررسی روند ایجاد شده بر روی نمودار مولفه های مربوط به کانی سازی مشخص شد که روش (RPCA) بر روی داده های باز شده با نسبت های لگاریتمی، به خوبی زون کانی سازی را می تواند مشخص کند و روش (PCA) بر روی داده های بسته محدوده سنگ در بر گیرنده کانی سازی را به خوبی مشخص کند و با استفاده از نمودارهای PCA و RPCA در کنار یکدیگر به خوبی می توان به ساختار کانی سازی در منطقه پی برد. علاوه بر آن از روش (PCA) می توان به عنوان راهنمای محدوده مناسب برای حفریات معدنی استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماسه بادی #داده های ترکیبی #تحلیل مولفه های اصلی معمول و مقاوم #باز کردن داده ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)