پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد عباسیان [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، مسعود علی پور اصل[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر شامل بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی ثانویه به منظور تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در محدوده شمال خانه گلی با وسعتی حدود 15/7 کیلومتر مربع در منتهی الیه شرق استان سمنان و در شرق شهرستان میامی است. در این تحقیق ابتدا تعداد 8 نمونه سنگ از رخنمون ماده معدنی و تعداد 45 نمونه ژئوشیمیایی از رسوبات آبراه های منطقه برداشت شد و با روش ICP-MS آنالیز گردید. به منظور شناسایی عناصر مهم کانی ساز منطقه و پاراژنز های آن ها مطالعات آماری تک متغیره و چند متغیره بر روی داده های نمونه های سنگ انجام و سپس این، تحلیل ها بر روی داده های نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای اعمال شد. مطالعات آماری تک متغیره بر روی داده های نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای نشان داد که عناصر نیکل، گوگرد، روی، انتیمون، مس و کلسیم در روند کانی زایی جزء عناصر با اهمیت هستند. سپس مطالعات آماری دو متغیره، آنالیز هم بستگی و تحلیل خوشه ای و تحلیل مولفه های اصلی بر روی داده های رسوبات آبراه های انجام شد. بررسی های انجام شده نشان داد که عناصر ارسنیک، انتیموان، آلومینیم، باریم، سدیم، کلسیم و مس به عنوان یک گروه پاراژنز و عناصر نیکل، گوگرد، کبالت وکروم به عنوان گروه دیگر پاراژنز از هم بستگی خوبی با هم برخوردار هستند. در ادامه تحلیل ها با استفاده از موقعیت نقاط آنومال، ترانشه ها، آلتراسیون ها و لیتولوژی منطقه، نقشه مبنای معدنی رسم شد. قاکتور های اصلی کانی زایی در منطقه شناسایی و محاسبه گردید. سپس نقشه فاکتورهای کانی ساز رسم و با نقشه مبنا مقایسه شد. این تحلیل ها نشان داد که دو منطقه با اهمیت کانی زایی در مرکز نقشه وجود دارد. همچنین آنالیز روند سطح بر روی داده-های عناصر با اهمیت منطقه و فاکتور های کانی زایی محاسبه شده با درجات 1 تا 6 اعمال شد و نتایج بدست آمده با نقشه مبنا مقایسه گردید. در نهایت آنالیز روند سطح موفق به جداسازی بهتر مناطق آنومال از زمینه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منطقه خانه گلی #فاکتور های کانی زایی #آنالیز روند سطح #آنالیز هم بستگی #تحلیل خوشه ای #مولفه های اصلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)