پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
اصغر عرب اسدی [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]، حسن قربانی قوژدی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی سرخارگل، این تحقیق در قالب چند آزمایش فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در آزمایش اول اثر غلظت های نختلف هورمون های سیتوکنینی شامل 6-بنزیل آمینو پورین و تیدیازرون و کینتین به تنهایی یا در ترکیب با غلظت های مختلف هورمون های اکسینی شامل نفتالین استیک اسید یا ایندول بوتریک اسید بر کالوس زایی در محیط کشت پایه MS مورد بررسی قرار گرفت..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرخارگل #کالوس زایی #شاخه زایی #ریشه زایی #تنظیم کننده های رشد گیاهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)