پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم نوری [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]، اکبر صفی پور افشار [استاد مشاور]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: سرخارگل (Echinacea purpurea) از جمله گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی و تقویت کننده سیستم دفاعی بدن می باشد. تولید ریشه ی مویین از طریق انتقال T-DNA پلاسمید Ri از باکتری Agrobacterium rhizogenes به سلول های گیاهی انجام می شود. امروزه به طور وسیع از این باکتری جهت انجام عمل تراریختی و ایجاد ریشه تراریخت استفاده می گردد. با توجه به اهمیت دارویی در گیاه سرخارگل ایجاد سیستم کشت ریشه های موئین ضرورت پیدا می کند. در این تحقیق تاثیر سویه های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز شامل A13، A4، 15834 و AR15834 حاوی وکتور دوگانه pBI121 بر درصد تشکیل ریشه های موئین در دو ریزنمونه برگ و هیپوکوتیل و نیز میزان بیوسنتز ترکیبات فنلی کل و محتوای پلی ساکاریدی ریشه های موئین حاصل تراریختی با باکتری فوق در مقایسه با ریشه های غیر تراریخت (شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد القای ریشه موئین در برگ های گیاه سرخارگل در اثر تلقیح با سویه های A13،15834، A4 و AR15834- PBI121 به ترتیب 60%، 40% ، صفر و 55% در ریزنمونه-های هیپوکوتیل به ترتیب 85%، 45% ،70% ، 75% است که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین انواع سویه باکتری و نوع ریزنمونه وجود داشت. تراریختی ریشه های موئین تولید شده به وسیله آزمون PCR و هم چنین آزمون هیستوشیمیاییGUS مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون PCR صحت تکثیر قطعات bp780 برای ژن rolB وbp 320 برای ژن GUS را در ریشه های تراریخت نشان داد. نتایج نشاندهنده افزایش معنی دار ترکیبات فنلی کل در ریشه های موئین حاصل از سویه های مورد بررسی بود. هم چنین محتوای پلی ساکاریدی ریشه های موئین دراثر القاء توسط سویه-های 15834، A13 افزایش و در اثر القاء توسط سویه A4 نسبت به نمونه شاهد کاهش داشت. در بخش دیگر این تحقیق امکان باززایی گیاه از کالوس های ایجاد شده در ریشه های موئین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در محیط MS حاوی 2 میلیگرم درلیتر NAA و 0/25 میلی گرم در لیتر BAP بعد از گذشت 3 هفته کالوس ها تشکیل شدند، قطعاتی از این کالوس ها به محیط MS حاوی 0/5 میلی گرم در لیتر BAP جهت باززایی گیاه منتقل و بعد از گذشت 10 روز باززایی نوساقه ها صورت گرفت. انتقال T-DNA پلاسمید Ri و ورود ژن GUS به داخل ژنوم گیاه تراریخته با استفاده از آزمون PCR با پرایمرهای اختصاصی برای ژن GUS و هم چنین آزمون هیستوشیمیایی GUS تایید شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریشه موئین #آگروباکتریوم رایزوژنز #سرخارگل #ترکیبات فنلی #باززایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)