پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهام کرابی [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]، محمدرضا واعظی کاخکی [استاد راهنما]
چکیده: سرخارگل (Echinacea purpurea L.) گیاهی دارویی و چند ساله متعلق به تیره گل‌ستاره‌ای‌ها می‌باشد. ریشه این گیاه حاوی ترکیباتی هم‌چون آلکالوئیدها، کلروژنیک‌اسید و شیکوریک‌اسید می‌باشد. کشت ریشه موئین توسط اگروباکتریوم رایزوزنژ روشی مؤثر برای تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان است. در این پژوهش قطعات جداکشت برگ و هیپوکوتیل حاصل از گیاهچه‌های 30 -20 روزه بدست آمده از کشت بذر سرخارگل در شرایط درون شیشه‌ای با آگروباکتریوم رایزوژنز سویه‌های LAB 9402،A4 ،A13 و ATCC15834 تلقیح شدند. ریشه‌های موئین 2 تا 3 هفته بعد از آلودگی ظاهر شدند. ریزنمونه‌ها به محیط MS نیم غلظت دارای آنتی بیوتیک سفوتاکسیم انتقال یافت. به منظور بررسی بیان ژن‌های PAL، 4CL و C4H و اندازه‌گیری مقدار شیکوریک‌اسید در گیاه سرخارگل ریشه‌های موئین تحت تیمار متیل جاسمونات و اسیدسالسیلیک قرار گرفتند و نمونه برداری 72 ساعت بعد از اعمال تیمار صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از اعمال تیمار متیل جاسمونات نشان داد هر سه ژن PAL، 4CL و C4H در اثر اعمال متیل جاسمونات القا می شوند. به طوری که اعمال متیل جاسمونات با غلظت 200 میکرومولار نسبت به غلظت های 100، 50 و نمونه شاهد افزایش بیان هر سه ژن را به همراه داشت. اما محرک اسید سالسیلیک در غلظت 125 میکرومولار باعث افزایش بیان ژن PAL و 4CL شد و غلظت 250 اسید سالسیلیک باعث بالاترین بیان در ژن C4H شد. مقدار شیکوریک‌اسید در غلظت 250 میکرومولار اسیدسالسیلیک و غلظت 200 میکرومولار متیل جاسمونات به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرخارگل #ریشه موئین #آگروباکتریوم رایزوژنز #بیان ژن و PAL #4CL وC4H #اسیدسالسیلیک #متیل جاسمونات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)