پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
میترا صفوی حصار [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: دراین پژوهش تاثیر سایبرلوفینگ (گشت زنی اینترنتی) بر فرسودگی شغلی با میانجیگری بدبینی سازمانی در سازمان شهرداری بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حجم جامعه 160پرسشنامه در میان کارمندان شهرداری توزیع و جمع آوری شده و داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که سایبرلوفینگ و بدبینی سازمانی به صورت مثبت و معنی داری بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرداری موثر می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که بدبینی سازمانی بر رابطه میان سایبرلوفینگ و فرسودگی شغلی کارمندان موثر بوده و این رابطه را تسهیل نموده است.. این مهم گویای این واقعیت است که برای کاهش فرسودگی شغلی که خود زمینه ساز سازمانی موفق است نه تنها نیازمند کاهش و رفع سایبرلوفینگ بوده بلکه نیازمند رفع بدبینی سازمانی نیز می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سایبرلوفینگ #فرسودگی شغلی و مولفه های آن #بدبینی سازمانی و مولفه های آن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)