پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
امید زنگنه [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر شادی کارکنان شرکت گندله اپال پارسیان با نقش میانجی تاب آوری پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود و به لحاظ روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان شرکت گندله اپال پارسیان به تعداد 425 نفر بود و با در نظر گرفتن تمامی کارکنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 202 نفر به صورت دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به دلیل ماهیت موضوع تحقیق، اطلاعات از طریق پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان و همکاران (۲۰۰۹)، شادکامی آکسفورد (1990) و تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس (2015) جمع آوری شدند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد و در کلیه تجزیه و تحلیل های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS-22 و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد بدبینی سازمانی با نقش میانجی تاب آوری بر شادی کارکنان شرکت گندله اپال پارسیان تاثیر دارد. همچنین بدبینی سازمانی بر شادی کارکنان شرکت گندله اپال پارسیان تاثیر دارد. در ادامه نیز نتایج حاکی از آن بود که بدبینی سازمانی بر شادی و بر تاب آوری کارکنان شرکت گندله اپال پارسیان تاثیر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بدبینی سازمانی #شادی #تاب آوری #شرکت گندله اپال پارسیان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)