پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید فرجی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، حسن ریاحی [استاد مشاور]
چکیده: تلاش برای شناسایی منابع زیر سطحی، گسترش زیادی پیدا کرده و ژئوفیزیک یکی از ابزار های مناسب برای شناسایی این ساختارهاست. هدف اصلی در روش های ژئوفیزیکی، شناسایی هر چه دقیق تر خصوصیات فیزیکی ساختار های زمین شناسی است. برای رسیدن به این هدف، مدل سازی از موفق ترین روش های تفسیر داده های ژئوفیزیکی است؛ که نتیجه آن، پیدا کردن درک صحیح تر از ساختار های زیر سطحی هم چون شکل منبع، میزان عمق، گستردگی جانبی، کشیدگی عمقی و ... می باشد. مشخص شدن این پارامتر ها، تاثیر مستقیم و به سزایی در تصمیم گیری های بعدی دارد؛ که می-تواند در مدیریت هزینه های اکتشافی موثر واقع گردد. در نوشتار حاضر سعی شده است تا با استفاده از وارون سازی دو- بعدی (نرم افزار Geosoft oasis montaj) و سه بعدی مقید داده های مغناطیس سنجی با استفاده از الگوریتم لی- اولدنبرگ (نرم-افزار MAG3D)، تفسیر درستی نتایج حاصل شود. به منظور استفاده بهینه الگوریتم مذکور، ابتدا کاربرد آن بر روی داده های مصنوعی به همراه نوفه بررسی و بر اساس میزان انطباق نتایج با جواب اصلی، از این روش برای وارون سازی داده های واقعی استفاده شده است. در این تحقیق داده های مغناطیس سنجی محدوده اکتشافی خرانق واقع در شمال شرق استان یزد، مورد مدل سازی قرار گرفته شده است. نتیجه بررسی منطقه، حاکی از وجود سه محدوده کانی سازی در شمال شرق، جنوب شرق و غرب محدوده است. توده غرب محدوده نسبت به دو محدوده دیگر بزرگ تر است و گسترش عمقی آن نیز بیشتر برآورد شده است. عمق بالا و پایین توده های اصلی بی هنجاری محدوده غرب به ترتیب تقریبا 5 و ۹۰ متر و بی هنجاری شمال شرق 1 و 30 متر می باشند و بی هنجاری جنوب شرقی از سطح تا عمق 10 متری گسترش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی #وارون سازی لی- اولدنبرگ #مدل سازی مقید #خرانق استان یزد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)