پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه گرامی صادقیان [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، آرش سبطی [استاد مشاور]
چکیده: مزایای غیر قابل اغماض برداشت های ژئوفیزیک هوابرد (شامل مجموعه روش های مغناطیس هوابرد، الکترومغناطیس هوابرد و رادیومتری هوابرد)، این روش ها را امروزه به یک روش کارآمد و سریع تبدیل کرده است. در این روش ها نواحی با وسعت بالا با سرعت قابل قبولی برداشت می شوند. به‌منظور شناسایی هرچه دقیق تر ساختارهای زیرسطحی نظیر شکل، عمق، گستردگی و سایر ویژگی های منبع، از مدل سازی های دو و سه بعدی استفاده می شود. بدیهی است پردازش داده ها پیش از تفسیر و مدل سازی آن ها امری ضروری است. به دلیل حجم بالای داده های تولیدشده در برداشت های مغناطیس هوابرد و ارتباط آن ها با مناطق پتانسیل دار، تفسیر و پردازش این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این پایان نامه، پردازش، مدل سازی معکوس و تفسیر این داده ها و بررسی ارتباط بی هنجاری های موجود بر روی نقشه های میدان مغناطیسی با توده های معدنی می باشد. داده های هوابرد مغناطیس مورداستفاده در این مطالعه مربوط به منطقه ای در غرب معلمان در استان سمنان می باشد. پردازش این داده ها با استفاده از نرم افزار Oasis montaj، در پنج مرحله به شرح زیر صورت گرفت: 1- تصحیح روزانه، 2- حذف اثر جابجایی محل بی هنجاری های مغناطیسی، 3- حذف اثر تغییرات میدان مغناطیسی وابسته به جهت برداشت داده های مغناطیسی، 4- تصحیح IGRF و 5- همترازسازی. پس از پردازش، به وارون سازی سه بعدی داده ها با استفاده از الگوریتم لی-اولدنبرگ پرداخته شد. به‌منظور استفاده بهینه از این الگوریتم، ابتدا کاربرد آن بر روی داده های مصنوعی به همراه نوفه بررسی شد سپس داده های واقعی مغناطیس هوابرد مورد مدل سازی قرار گرفت. جهت اعتبارسنجی مدل سازی و همچنین تفسیر نقشه های شدت میدان مغناطیسی، فیلترهای برگردان به قطب، ادامه فراسو، مشتق قائم و سیگنال تحلیلی بر روی داده ها اعمال شد که نقشه های حاصل از این فیلترها انطباق مناسبی با مدل نهایی به‌دست آمده دارد. با توجه به نتایج مدل سازی و فیلترها، سه توده در منطقه شناسایی گردید که توده اصلی با گسترش عمقی زیاد، در شمال غرب محدوده قرار دارد. دو توده دیگر نیز در مرکز و شمال شرق محدوده قرار گرفته اند که نسبت به توده دیگر گسترش عمقی کمتری دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی #پردازش داده های هوابرد #وارون سازی سه بعدی #لی- اولدنبرگ #معلمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)