پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
بهروز پور سرداری [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: مطالعات ژئوفیزیکی دشت میامی جنوبی بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان و شرکت زمین‌کاوگستر (وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) به بخش ژئوفیزیک شرکت زمین‌کاوگستر واگذار گردیده است. این مطالعات که به منظور بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی تشکیلات، تفکیک مرز بین آب‌های شور و شیرین زیرزمینی، تفکیک و برآورد ضخامت لایه‌ها و تعیین موقعیت بی‌هنجاری‌ها در محدوده دشت‌های مذکور صورت گرفته، با استفاده از روش مقاومت‌سنجی الکتریکی (ژئوالکتریک) انجام شده است. عملیات مقاومت‌سنجی الکتریکی (ژئوالکتریک) با برداشت 130 سونداژ الکتریکی با آرایه الکترودی ونر-شلومبرژه در امتداد 16 پروفیل و با حداکثر طول فرستنده جریان الکتریکی 1000 متر انجام شده است. در این پایان نامه مدل‌سازی و تفسیر یک بعدی و دوبعدی داده های سونداژ مقاومت‌ویژه الکتریکی انجام شده است. تعبیر و تفسیر یک بعدی با استفاده از نمودارهای استاندارد (سر منحنی ها یا منحنی های آباک) و نرم‌افزارهایی مثل VES و IXID صورت گرفته است. با توجه به فواصل سونداژها و نیز ابعاد محدوده مطالعاتی و با توجه به اعداد بدست آمده و نیز با بررسی مقاطع و شبه مقاطع و همچنین مشاهدات صحرایی، محدوده سونداژهای 1-A تا 5-A، 5-F تا 7-F، 9-K تا 11-K و 9-L تا 10-L مکان‌های مناسب برای حفر چاه می‌باشند. برای بدست آوردن یک رابطه خطی بین نتایج تفسیر یک بعدی داده های سونداژ مقاومت‌ویژه الکتریکی و پارامترهای هیدرولوژیکی بدست آمده از چاه های آب موجود در منطقه مطالعاتی، از مقادیر مقاومت‌ویژه لایه های آبدار (R w) و پارامترهای هیدرولوژیکی بدست آمده از این چاه ها (مانند TDS و EC) استفاده می کنیم. در نهایت، بین نتایج تفسیر یک بعدی (به عبارت دیگر مقادیر R w و پارامترهای هیدرولوژیکی بدست آمده از چاه‌های آب مانند TDS و EC) با استفاده از روش رگرسیون، رابطه ای خطی بدست می آید. در این پایان نامه به تفسیر داده‌های مقاومت‌ویژه در منطقه پرداخته شده است و محل لایه‌های آبدار و عمق و ضخامت آنها تخمین زده شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات چاه‌های مجاور سونداژها، با استفاده از روش آماری رابطه‌ای بین Rw و پارامتر‌های هیدروژئولوژیکی مانند TDS و EC بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت میامی جنوبی- مقاومت‌ویژه الکتریکی- تفسیر یک بعدی- تفسیر دو بعدی- نمودارهای استاندارد- لایه آبدار- مقطع ژئوالکتریکی- پارامترهای هیدرولوژیکی- فاکتور سازندی- تخلخل- چاه-های آب- رگرسیون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)