پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محسن محمودی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: مطالعات ژئوفیزیکی نیروگاه‌های جریانی دز به منظور بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی، برآورد ضخامت لایه‌ها و تعیین عمق سنگ کف در محدوده تله‌زنگ واقع در شمال شرقی شهرستان اندیمشک انجام گرفت. تعداد 54 نقطه برای انجام عملیات سونداژ زنی مقاومت ویژه با استفاده از آرایه شلومبرژه در نظر گرفته شد. این نقاط بر روی 5 خط پروفیل که دارای راستای شمال غربی- جنوب شرقی می باشد واقع شده اند. در این پایان نامه، تعبیر و تفسیر یک بعدی و دوبعدی داده های سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی انجام شده است. تعبیر و تفسیر یک بعدی با استفاده از منحنی های استاندارد و نرم افزار IX1D صورت گرفته است. تعبیر و تفسیر دوبعدی داده های سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی نیز با استفاده از بسته های نرم افزاری مختلفی مانند Ipi2win و Res2dinv انجام شده است. باید توجه کنیم که این دو نرم افزار برای به دست آوردن مقاطع عرضی ژئوالکتریکی از منطقه مطالعاتی که تغییرات دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی را نشان می دهند، استفاده شده اند. نتایج تفسیر دوبعدی مقادیر بالاتر مقاومت ویژه الکتریکی را در شمال منطقه مطالعاتی نشان می دهد. همچنین برای مطالعات لرزه ای 4 پروفیل که هر پروفیل شامل 24 ژئوفون به فاصله 8 یا 10 متر می باشد و دارای راستای شمال غربی- جنوب شرقی می باشد، در نظر گرفته شد. به منظور مدل-سازی دو بعدی داده های لرزه ای در این تحقیق از نرم افزارSeisImager/2DTM استفاده شده است. مدل سازی داده های لرزه ای به روش توموگرافی و با 10 بار تکرار انجام شده است. نتایج مدل‌سازی‌های انجام شده بر روی داده های الکتریکی و لرزه ای نشان می دهد که لایه‌های زیر سطحی در منطقه مورد مطالعه به طور کلی از دو بخش آبرفت و سنگ کف تشکیل شده اند. آبرفت از رس، ماسه و همچنین از گراول های دانه متوسط تا دانه درشت تشکیل شده و ضخامت آن بسیار کم است. بخش سنگی نیز از جنس آهک های متراکم سازند بنگستان می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت ویژه الکتریکی #تفسیر یک بعدی #تفسیر دوبعدی #مقطع عرضی ژئوالکتریکی #شکست مرزی #توموگرافی لرزه ای #مدل سرعت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)