پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مصطفی استکی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، نوید امینی [استاد مشاور]
چکیده: برداشت‌های ژئوفیزیک شامل روش‌های مقاومت ویژه الکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری در منطقه بروجن استان چهارمحال و بختیاری جهت مطالعه ساختگاه سد انجام شده است. برای برداشت سونداژهای الکتریکی مقاومت ویژه در منطقه سد از آرایش الکترودی شلومبرژه در نقاطی در طول 6 پروفیل در راستای شمال‌غربی- جنوب‌شرقی و در امتداد رودخانه استفاده شده و سپس تفسیر این سونداژهای مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از آباک‌ها یا منحنی‌های استاندارد و با کمک نرم‌افزارهای موجود نظیر Res2Dinv به منظور تعیین لایه‌های زمین‌شناسی در منطقه مورد نظر صورت گرفته است. برداشت داده‌های لرزه‌نگاری انکساری با استفاده از آرایش‌های معمول در طول 5 پروفیل تقریباً عمود بر گسترش پروفیل‌های الکتریکی و با انجام 7 انفجار و استفاده از 24 ژئوفون که فاصله ژئوفون‌ها از هم 15 متر بوده است. سپس بر اساس زمان‌های رسید امواج لرزه‌ای به ژئوفون‌ها، تفسیرداده‌ها به منظور تعیین لایه‌های زمین شناسی در منطقه مورد نظر انجام گرفته است. به منظور مدل‌سازی دو بعدی داده‌های لرزه‌ای از نرم‌افزار Winsism 10 استفاده شده است. نتایج مدل‌سازی انجام گرفته بر روی داده‌های الکتریکی و لرزه‌ای تفکیک دو لایه را در راستای مقاطع نشان می‌دهد که لایه اول مربوط به آبرفت شامل رسوبات واریزه‌ای وسنگ هوازده ولایه دوم مربوط به سنگ کف محدوده است. ضخامت آبرفت در منطقه بین صفر تا 30 متر متغیر است. ضخامت آبرفت در حواشی و مسیر رودخانه و همچنین در مخروط افکنه رسی سیلتی در غرب، دارای ضخامتی که حداکثر20 تا 30 متر و در ارتفاعات آهکی شمال، شمال‌شرق و جنوب‌غرب منطقه به ضخامت حداقل 0 تا 10 متر است. سنگ بستر از نوع آهک و در ارتفاعات دارای مقاومت ویژه بالا و درصد شکستگی و هوازدگی کم بوده که البته در بعضی موارد در عمق زیاد مقاومت ویژه پایین می‌آید که می‌تواند ناشی از وجود حفرات آبدار و یا تغییر سازند باشد. در مسیر رودخانه، سنگ آهک به دلیل شکستگی‌های ناشی از گسلش و هوازدگی دارای مقاومت ویژه الکتریکی پایین می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت ویژه الکتریکی #لرزه‌نگاری انکساری (شکست مرزی) #تفسیر یک‌بعدی #تفسیر دوبعدی #نمودارهای استاندارد #مقطع ژئوالکتریکی #سنگ بستر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)