پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
یوسف عسگری نژاد [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، کاوه کاووسی [استاد مشاور]
چکیده: اکثر مخازن هیدروکربوری ایران کربناته و شکسته اند. شکستگی ها از عوامل توسعه تخلخل در این نوع مخازن هستند. از دیگر عوامل مهم توسعه تخلخل در مخازن هیدروکربوری کربناته، حفره ای شدن است. بر طبق نظر کارشناسان، برخی مخازن نفتی ایران تحت تأثیر تخلخل حفره ای هستند. از میان تخلخل های موجود، تخلخل حفره ای نقش موثری در پارامترهایی چون اشباع آب، تراوایی، بازیابی و میزان تولید مخزن دارد. بنابراین شناخت این نوع تخلخل در مخازن ایران مهم است. در حال حاضر شناسایی این نوع تخلخل توسط روش های پرهزینه ای از قبیل مطالعه مغزه های حفاری و یا چاه نمودارهای تصویری انجام می شود. در این پایان نامه با بکارگیری روش های پردازش سیگنال و تکنیک های طبقه بندی الگو با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی دو میدان نفتی در غرب ایران برای شناسایی تخلخل های حفره ای استفاده و نسبت به تفکیک آن از سایر تخلخل ها اقدام شده است. دقت این تفکیک با بکارگیری طبقه کننده پارزن و استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی خام نسبت به روش های مرسوم مطالعه تخلخل حفره-ای حداقل 7% افزایش یافته است. پس از اعمال تبدیل موجک و طبقه بندی به روش پارزن دقت بررسی بطورمیانگین 10% بالاتر رفت. در مورد تعمیم پذیری روش پیشنهادی در این پروژه دو بخش بررسی شده است که در بخش اول تعمیم پذیری بین چاهی در یک میدان مطالعه گردید که دقتی در حدود 77% بدست آمد. در بخش دوم قابلیت تعمیم روش بین چاه های دو میدان بررسی و دقتی در حدود 70% نتیجه شد. تمام این نتایج نشان دهنده برتری این روش نسبت به روش های دیگر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چاه نمودارهای پتروفیزیکی #طبقه بندی کننده پارزن #موجک #تخلخل حفره ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)