پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اسحاق شهریاری [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: بسیاری از مخازن سدهای ساخته‌شده دارای مشکلات ناشی از نشت می‌باشند که این نشت ممکن است از پی یا بدنه سد رخ دهد. ازجمله اقداماتی که برای جلوگیری از این پدیده در زیر سازه‌های آبی صورت می‌گیرد احداث پرده های آب‌بند است. مطالعه پیش رو برای تعیین الگوی مناسب تزریق برای آ ب بند نمودن پی سنگ ساختگاه سد تنگاب است. در این تحقیق در گام نخست، مطالعات صحرایی از ساختگاه سد مذکور شامل برداشت ناپیوستگی ها (جهت داری، باز شدگی، تداوم و...) انجام شده و سپس داده های برداشت شده توسط نرم افزار DIPS و EASY-FIT مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و توابع توزیع آماری حاکم بر خصوصیات ناپیوستگی ها برداشت شده، بدست آمده است. در گام دوم، شبکه شکستگی مجزای (DFN) بر اساس داده های مذکور به صورت سه بعدی در نرم افزار المان مجزای 3DEC ساخته شده است. در مرحله سوم تانسور نفوذ پذیری ساختگاه سد با کاربرد روش عددی بدست آمده و با مقادیر نفوذ پذیری برجا توسط تست لوژان در ساختگاه سد تنگاب مقایسه و اعتبار سنجی شده است. در مرحله چهارم برای بدست آوردن میزان انتشار مواد تزریق شده، مدل سازی عملیات تزریق را در چندین مرحله با افزایش فشار تزریق انجام داده و در نهایت با توجه به منطقه ساختگاه سد با حداکثر فشار مجاز تزریق که کمتر از فشار روباره است مناسب ترین انتشار در فشار 25 بار با فاصله داری 1.5 متر چال های تزریق بدست آمد که موجب هم پوشانی چال ها شد و می‌تواند به عنوان الگوی مناسب تزریق برای آب بند نمودن پی سد تنگاب در برابر فرار آب ارایه شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی عددی #عملیات تزریق #شبکه شکستگی مجزا #نفوذ پذیری #فشار تزریق #دوغاب پایه سیمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)