پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
میلاد عرب عامری [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، نادر زیاری[استاد مشاور]
چکیده: آگاهی از میزان مقاومت و تغییرشکل پذیری توده سنگ های درزه دار از جمله ملزومات اساسی در اجرای پروژه های گوناگون ژئومکانیکی است. با این وجود، آزمون های آزمایشگاهی نمونه های بکر سنگ نمی تواند اطلاعاتی درباره مقاومت و تغییرشکل توده سنگ های شامل شکستگی هایی به ابعاد و جهت یابی های مختلف ارائه کند. از آزمون های آزمایشگاهی و برجا و همچنین روش های تجربی، تحلیلی و عددی می توان در این زمینه استفاده کرد. روش های عددی در قیاس با رویکردهای تجربی و تحلیلی دارای این مزیت هستند که با استفاده از آن ها می توان تاثیر مقیاس و جهت گیری درزه ها را به طور مستقیم در مدل سازی دخیل کرد. در این پایان نامه رفتار مقاومتی و تغییرشکل توده سنگ درزه دار محدوده معدن زغالسنگ طزره مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات ناپیوستگی ها در محدوده معدن زغالسنگ طزره برداشت شده و سپس با استفاده از نرم افزار dips دسته درزه های غالب تعیین شده است. آزمون های فشاری تک محوره روی نمونه های گرفته شده از محدوده انجام شده و مقادیر تجربی مقاومت و مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ مورد نظر با استفاده از نتایج آزمون های آزمایشگاهی سنگ بکر تخمین زده شده است. در مرحله بعد و پس از تحلیل آماری، تابع توزیع احتمال ناپیوستگی ها مشخص شده و وارد نرم افزار مدل سازی گردیده است. یک توده سنگ حاوی شبکه ای از دسته درزه های مجزا در محیط نرم افزار 3DEC مدل سازی شده و رفتار آن تحت بارگذاری تک محوره در جهت محورهای مختصات عمومی بررسی شده است. در نهایت، رفتار مقاومتی و تغییرشکل پذیری مدل عددی شبیه سازی شده تحت بارگذاری تک محوره در این جهت ها و در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تاثیر مقیاس با هدف تعیین حجم معرف اولیه توده سنگ در تحلیل های مقاومت و تغییرشکل پذیری تحت شرایط بارگذاری مذکور انجام شده و مشخص شده است که با افزایش ابعاد بلوک، مقاومت و مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ درزه دار کاهش می یابد و مقدار تغییرات مقاومت و مدول تغییرشکل پذیری در شرایط بارگذاری مختلف متفاوت است. ابعاد حجم معرف توده-سنگ در تحلیل مقاومت تک محوره برای بارگذاری در جهت مخالف محورهای x، y و z به ترتیب برابر با 3، 2.5 و 3 متر و برای تحلیل تغییرشکل به ترتیب برابر با 2، 2 و 4 متر به دست آمده است. همچنین، مقاومت تک محوری برای بارگذاری در جهت مخالف محورهای x، y و z به ترتیب برابر با 41، 24 و 25 مگاپاسکال و مدول تغییرشکل پذیری به ترتیب معادل 16، 22.4 و 21.1 گیگاپاسکال بوده است. در پایان نتایج حاصل از مدل سازی عددی با روش های تجربی مقایسه شده و مشاهده شده است که نتایج روش های تجربی مبتنی بر سیستم طبقه بندی Q تطابق بیشتری با نتایج مدل-سازی عددی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدول تغییرشکل #مقاومت #مدل سازی عددی #روش اجزای مجزا #توده سنگ درزه دار #شبکه شکستگی مجزا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)