پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهران کاویانی دزکی [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، نادر زیاری[استاد مشاور]
چکیده: پروژه های مرتبط به مهندسی سنگ نیاز به آگاهی از میزان خصوصیات مکانیکی توده سنگ می باشد. برای شناخت بهتر خصوصیات مکانیکی توده سنگ درزه دار روش های مختلف مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است، استفاده از روش های برجا مطمئن ترین روش در برآورد تغییر شکل پذیری سنگهاست اما انجام آنها مستلزم تخصیص وقت و هزینه بسیاری است. از روش های تحلیلی و عددی نیز می توان استفاده کرد که با توجه به در نظر گرفتن خصوصیات واقعی سیستم شکستگی ها در روش المان مجزا، این روش از برتری نسبی برخوردار است. در این پایان نامه با استفاده از روش عددی سه بعدی المان مجزا ماتریس مشخصه رفتاری توده سنگ درزه دار محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا پس از برداشت ناپیوستگی ها با روش برداشت خطی از معدن زغال سنگ طزره، با استفاده از نرم افزار Dips دسته درزه ها تعیین شد. سپس با انجام مطالعات آزمایشگاهی خواص مکانیکی ماده سنگ منطقه مورد مطالعه تعیین شد. در مرحله بعد خواص هندسی برداشت شده از معدن طزره به صورت آماری پردازش شده و توابع توزیع احتمال حاکم بر خصوصیات هندسی مشخص شدند، در ادامه خواص هندسی ناپیوستگی ها و خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ در نرم افزار 3DEC وارد شد. سپس ابعاد المان حجم معرف توده سنگ تعیین و با استفاده از دستورالعمل پیشنهادی کی بوک مین طی بارگذاری های سه بعدی شبیه سازی شده عددی ماتریس مشخصه رفتاری توده سنگ درزه دار معدن طزره تعیین گردید. برخی از مولفه های حاصل با نتایج روابط تجربی مقایسه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدلسازی عددی #پارامترهای مکانیکی #روش المان مجزا #نماینده حجم معادل #ماتریس مشخصه رفتاری #توده سنگ درزه دار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)