پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رضا یاراحمدی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، راحب باقرپور [استاد مشاور]
چکیده: در حوزه های مختلف مهندسی سنگ نظیر طراحی سیستم نگهداری فضاهای زیرزمینی احداث شده در توده سنگ درزه دار، طراحی الگوی آتشباری توده های سنگی، بهینه سازی خردایش سنگ، تعیین بلوک دهی سنگ های ساختمانی و ... اطلاع دقیق از هندسه توده سنگ ضروری می باشد. انواع ناپیوستگی ها محیط سنگی را به صورت مجموعه ای از بلوک های سنگی در می آورند. هندسه بلوک ها یعنی شکل و حجم بلوک ها در کاربرد های مختلف در رفتار توده سنگ مؤثر هستند. بنابراین اطلاع از توزیع حجمی و شکل بلوک ها ضروری می باشد. یکی از اهداف انجام این پایان نامه بررسی روش های موجود تعیین هندسه بلوک های توده سنگ و انتخاب الگوریتم مناسب جهت تهیه برنامه کامپیوتری است و هدف اصلی تهیه برنامه کامپیوتری تعیین هندسه بلوک های توده سنگ می باشد. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ماتریسی دو بعدی، برنامه کامپیوتری تعیین هندسه توده-سنگ در محیط نرم افزار MATLAB تهیه شده است. نتایج بدست آمده از برنامه کامپیوتری با توجه به اعتبار سنجی انجام شده صحیح می باشد. چند مثال کاربردی در زمینه سنگ ساختمانی، آتشباری، رقیق شدگی ماده معدنی در روش های استخراج تخریبی و پایداری بلوک های توده سنگ در معادن روباز و زیرزمینی با استفاده از این برنامه بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توده سنگ درزه دار #بلوک #برنامه کامپیوتری #روش های تعیین حجم و هندسه توده سنگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)