پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حسین حسینی [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: توده سنگ دارای ناپیوستگی های متعدد، رفتار ناهمگن و دارای خواص ناهمسانگرد است. ویژگی های ناپیوستگی ها بر مقدار خردشدگی توده سنگ، مقدار ماده انفجاری مورد نیاز در یک چال، میزان تولید، حجم آب ورودی به معدن، تعیین جهت پله ها و... تاثیر بسزایی دارد از این رو با استفاده از برداشت مقادیر این ویژگی ها و تحلیل داده ها می توان وضعیت کلی توده سنگ را مشخص کرد و هزینه های استخراج را کاهش داد تا تولید بهینه شود. هدف از این مطالعه مشخص کردن خصوصیات هندسی شکستگی های توده سنگ درزه دار ناهمگن با استفاده از روش های زمین آماری است. عملیات برداشت داده ها از دیواره معدن سنگ آهن سنگان خواف با روش خط برداشت انجام شد. در این برداشت ویژگی های طول خط اثر، شیب، جهت شیب و فاصله داری شکستگی ها در 19 نقطه قابل دسترس برداشت و ثبت گردید. پس از برداشت ویژگی های شکستگی ها، با استفاده از نرم افزار Dips درزه ها به 3 دسته اصلی طبقه بندی شدند. سپس برای هر دسته درزه یک مقدار متوسط فاصله داری، طول خط اثر و دانسیته بدست آمد. در ادامه با استفاده از نرم افزار WinGslib فرایند تخمین و اعتبارسنجی برای هر کدام از ویژگی های دسته درزه ها انجام شد. در پایان با رسم نمودارهای ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر تخمینی، ضریب همبستگی و میزان نزدیکی خط برازش شده به نیمساز ربع اول محاسبه گردید. با توجه به مقادیر ضریب همبستگی و میزان نزدیکی به نیمساز ربع اول، این روش از درجه قابل قبولی برای تخمین ویژگی های شکستگی ها برخوردار است. از نتایج این تحقیق در طراحی الگوی آتشباری، میزان خرج موردنیاز در هر چال و میزان خردشدن توده سنگ می توان استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناپیوستگی #توده سنگ درزه دار #روش های زمین آماری #روش خط برداشت #نرم افزار WinGslib

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)