پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی ابوالقاسم اصفهانی [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]
چکیده: نفوذپذیری وابسته به تنش توده سنگ از مهم‌ترین موضوعات برای طراحی و ارزیابی عملکرد مخازن دفن زباله های هسته ای، استخراج نفت و گاز، جریان آب زیرزمینی در میان پی سد، استخراج انرژی ژئوترمال و... می باشد. در این تحقیق تأثیر تنش‌های محصورکننده و زاویه اتساع درزه بر الگوهای جریان سیال و تانسور نفوذپذیری در توده سنگ درزه دار با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا و روش المان مجزای سه‌بعدی با استفاده از داده های مطالعات زمین شناسی پروژه سد مخزنی پارسیان به‌عنوان مورد مطالعاتی موردبررسی قرارگرفته است. به این منظور با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با در نظر گرفتن توابع توزیع احتمال حاکم بر طول خط اثر و بازشدگی درزه ها، شبکه ی شکستگی مجزا تولیدشده است. سپس مؤلفه‌های نفوذپذیری در صفحات x,y مدل‌های سه بعدی با استفاده از روش المان مجزا در نسبت تنش‌های مختلف محاسبه شد. نتایج شبیه سازی های عددی نشان می دهند که با مدل‌سازی مکانیسم اتساعی درزه ها، وقتی نسبت تنش‌های افقی به عمودی به 2 و بزرگ تر از آن می رسد، اغلب درزه ها دچار اتساع می شوند و این موجب افزایش نرخ جریان و کانالیزه شدن جریان در مدل ها در جهت x می شود. درحالی‌که در جهت y روال به این‌گونه نیست و با افزایش نسبت تنش های افقی به قائم مقدار نفوذپذیری کاهش می یابد که دلیل آن وجود بعضی از درزه های دارای جهت داری بحرانی است. تغییرات نرخ جریان در نسبت تنش‌های مختلف نشان می دهد که تعداد کمی از درزه های بزرگ با مقادیر بازشدگی اولیه ی بالا، در تمام حالت های تنش مجراهای اصلی عبور جریان سیال در مدل ها می باشند و به‌شدت نفوذپذیری معادل و الگوهای جریان در مدل ها را کنترل می کنند و این اهمیت درزه های بحرانی را بیش‌ازپیش نشان می دهد. برای اعتبار سنجی نتایج تحلیل عددی در این پایان نامه، مقادیر نفوذپذیری حاصل از مدل ها با مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش های لوژان انجام‌شده در مقایسه شده است. برای بررسی هر چه بهتر این مقادیر با یکدیگر، ابتدا با استفاده از روابط تحلیلی موجود و استفاده از نقشه ی جهانی تنش، نسبت تنش افقی به قائم در منطقه تخمین زده شد. پس‌ازانجام محاسبات مشخص شد که نسبت تنش های افقی به قائم در منطقه در بازه ی 1 تا 2 قرار دارد. مقدار نسبت تنش به‌دست‌آمده بیانگر عملکرد نوع گسل امتدادلغز در منطقه را داشت. پس از بررسی مقادیر نفوذپذیری حاصل از آزمایش ها ی لوژان با مقادیر حداقل و حداکثر نفوذپذیری مدل‌های عددی، در نسبت تنش های افقی به قائم، مشخص شد که این مقادیر در بازه ی حداقل و حداکثر نفوذپذیری به‌دست‌آمده از مدل‌های عددی قرار دارند، بنابراین نتایج حاصل با واقعیت انطباق دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تأثیر تنش #تانسور نفوذپذیری معادل #شبکه ی شکستگی مجزا #روش المان مجزا سه بعدی #توده سنگ درزه دار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)