پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سامان مشیری علی آباد [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: بر اساس مطالعات اخیر توانمندی روش شبکه شکستگی مجزا (DFN) در ارایه مدلی نزدیک به واقعیت از ساختار شکستگی‌های توده سنگ و مدل‌سازی جریان سیال در شکستگی‌ها اثبات شده است. در تمامی مسایل مهندسی سنگ به‌ویژه مطالعه جریان سیال از درون توده سنگ درزه‌دار، توصیف هندسی و شبیه‌سازی هندسی توده سنگ از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مراحل مطالعه هستند. همچنین بر اساس بررسی انجام‌شده درزمینه‌ی جریان سیال در توده سنگ، ازجمله تاثیرگذارترین پارامترهای هندسی ناپیوستگی‌ها در مقدار آب‌گذری توده سنگ می‌توان به جهت‌داری شکستگی‌ها، پایایی، بازشدگی، چگالی و شدت شکستگی‌ها اشاره کرد. برای شبیه‌سازی تصادفی شکستگی‌های توده سنگ با استفاده از روش DFN، صحت سنجی مربوط به داده‌های میدانی در دسترس و تعیین توابع توزیع حاکم بر پارامترهای هندسی شکستگی‌ها ضروری است. در این پژوهش با تمرکز بر توده سنگ ساختگاه سد مخزنی پارسیان، به‌ ساخت مدل هندسی هیدرولیکی توده سنگ با استفاده از روش شبکه شکستگی های مجزا پرداخته می‌شود. به‌منظور ساخت مدل DFN ابتدا دسته‌درزه‌های موجود در منطقه به کمک نرم‌افزار Dips و با استفاده از برداشت های صحرایی انجام‌شده، تفکیک و مشخص می شود. در مرحله بعد برای هر یک از پارامترهای هندسی ذکر شده بهترین توابع توزیع آماری به‌وسیله نرم‌افزارهای Easy_fit و Minitab تعیین و تعریف می‌شود. با استفاده از داده‌های به دست آمده از برداشت‌های میدانی و نرم‌افزار تجاری ، مدل DFN نزدیک به واقعیت از ساختگاه سد ساخته و ارایه می‌شود. این مدل DFN و مدل مکعبی دو پارامتری معادل با آن، به‌عنوان اساس تحلیل های هیدرولیکی و ارایه رابطه‌های تجربی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در نهایت رابطه‌ی بین بازشدگی و فراوانی شکستگی‌ها در مدل مکعبی با نفوذپذیری به‌صورت یک رابطه‌ی تجربی ارایه می‌شود. انتظار می‌رود رابطه‌ی ارایه شده قابلیت کاربرد در پروژه‌های مهندسی دیگر به‌منظور ارایه‌ی یک تخمین اولیه از نفوذپذیری منطقه را داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توده سنگ درزه‌دار #شبکه شکستگی مجزا #آب‌گذری #سد مخزنی پارسیان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)