پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی کاظمی کیاسری [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، نادیا شفیع زاده [استاد مشاور]
چکیده: با افزایش نیاز به انرژی و با توجه به وابستگی صنایع مختلف به سوخت های فسیلی، صنعتگران در حوزه نفت و گاز را بر آن واداشت تا در اندیشه افزایش میزان تولید از میدان های فعلی قرار گیرند. این شرایط ایجاب کرد تا روش های جدیدی بدین منظور ارائه شوند که ازجمله مهم ترین آن‌ها شکست هیدرولیکی است. این روش شامل تزریق سیال پرفشار درون سازند به‌منظور ایجاد شکستگی و گسترش آن درون سازند است. عوامل متعددی می تواند در شرایط ایجاد شکستگی و هندسه آن اثرگذار باشد که می توان به وجود شکستگی های طبیعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد مؤثر اشاره کرد. تفاوت شکستگی ها در ویژگی های هندسی می توانند شرایط جدیدی را در نحوه اجرا عملیات و نوع شکستگی هیدرولیکی ایجاد نماید؛ ازین رو مطالعه رفتار آن ها پیش از انجام عملیات اجتناب‌ناپذیر است. در این مطالعه شکستگی های طبیعی با استفاده از شبکه شکستگی های مجزا و فرآیند شکست هیدرولیکی با استفاده روش عددی اجزا مجزا موردبررسی قرارگرفته است. در این بررسی ویژگی های هندسی شکستگی ها از قبیل چگالی، طول شکستگی و جهت داری و تأثیر آن بر شکستگی هیدرولیکی موردمطالعه واقع‌شده است. نتایج گویای آن است که خصوصیات شبکه شکستگی مجزا و هندسه شکستگی ها می تواند عملیات شکست هیدرولیکی را تحت تأثیر قرار داده و نتایج را کنترل کرده و در اغلب موارد نتایج امیدبخشی را در تخمین پاسخ مخزن نسبت به تزریق سیال فراهم کند. در ادامه دریکی از چاه های مخزن بنگستان اهواز، شرایط اجرای شکست هیدرولیکی تنها بر اساس هندسه شکستگی ها در زون های سازند سروک مطالعه شده است. مقایسه نتایج حاصل از آن بامطالعه پارامتری انجام‌شده نشان دهنده تناسب و تطابق بین نتایج آن هاست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکست هیدرولیکی #شکستگی های طبیعی #شبکه شکستگی های مجزا #روش اجزای مجزا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)