پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علیرضا آدینه وند [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد مشاور]
چکیده: اصطلاح شکست هیدرولیکی نشان ‌دهنده فرآیند شروع و گسترش شکستگی در سنگ، ناشی از فشار هیدرولیکی اعمال‌ شده توسط سیال است. انرژی مخازن متعارف هیدروکربوری رو به اتمام است و این در صورتی است که تنها در حدود 30 درصد از نفت برجا در مرحله اولیه برداشت می شود. ازدیاد برداشت و بهبود ضریب بازیافت از مخازن با استفاده از شکست هیدرولیکی از مؤثرترین راه ها برای تولید بهینه است. برای اثربخشی بهتر شکست هیدرولیکی، انتخاب چاه و لایه کاندید امری بسیار حساس و ضروری است. به‌طور کلی هدف از انتخاب کاندید، انتخاب یک یا گروهی از چاه ها و یا زون ها برای عملیات است که بیشترین احتمال موفقیت را دارند. اکثر مخازن کربناته تراوایی کمی دارند، لذا تنها در صورتی که شکست هیدرولیکی در آن ها صورت گیرد قادرند به‌صورت اقتصادی تولید کنند. در این تحقیق سه چاه در مخزن بنگستان از میدان نفتی اهواز مورد مطالعه قرار گرفت تا زون های مناسب جهت عملیات شکست هیدرولیکی در سازندهای ایلام و سروک با استفاده از روش شبکه عصبی به ‌صورت سه‌بعدی مدل گردد. برای این کار ابتدا با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و آزمون های درون چاهی مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی در این چاه ها ساخته شد. اصلی ترین مشکل در ساخت مدل ژئومکانیکی در این چاه ها داشتن موج برشی تنها در یکی از چاه های موجود است. در این تحقیق برای تخمین این پارامتر در سایر چاه ها از روش رگرسیون تک متغیره استفاده شد. که نتیجه قابل قبولی از این روش استخراج شد. بعد از ساخت مدل ژئومکانیکی در چاه های مورد نظر با بررسی نتایج حاصل ‌شده و نیز با مطالعه تحقیقات قبلی انجام ‌شده در ارتباط با انتخاب چاه و لایه کاندید در مخازن کربناته ایران، از معیارهای شاخص شکاف پذیری و شکاف پذیری کل که برای ارزیابی لایه های موجود در سازندهای ایلام و سروک به دست آمده است استفاده شد تا مدل سه‌بعدی قابلیت شکست ساخته شود. شاخص شکاف پذیری نشان می دهد که شکاف زنی هیدرولیکی در یک لایه خاص چقدر می تواند مؤثر باشد. در این تحقیق با توجه به داده های موجود و همچنین مطالعات قبلی انجام شده در مخازن کربناته ایران، از رابطه ای که برای ارزیابی شاخص شکاف پذیری در مخزن بنگستان میدان اهواز ارائه ‌شده است استفاده گردید. این شاخص تابعی از تنش افقی حداقل، اختلاف تنش های افقی، مدول یانگ، شکنندگی و زاویه اصطکاک داخلی است که می توان از آن در سایر مخازن کربناته ایران استفاده شود. در پایان با استفاده از معیارهای استفاده ‌شده سازندهای سروک و ایلام مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مدل سه‌بعدی قابلیت شکست با استفاده از روش شبکه عصبی چند لایه مفهومی مدل گردد و لایه ها و چاه های مناسب برای عملیات شکست هیدرولیکی شناسایی و معرفی شوند. نتایج به‌دست ‌آمده نشان داد که از جنوب به سمت شمال مخزن و نیز از شرق به غرب مخزن قابلیت شکست افزایش می یابد و هر چه عمق افزایش می یابد این شاخص نیز کاهش می یابد. بنابراین مناسب ترین قسمت جهت شکست هیدرولیکی در لایه های بالای و شرق میدان که سازند ایلام وجود دارد قرار دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکست هیدرولیکی #مدل سازی ژئومکانیکی #زون بندی قابلیت شکست #شبکه عصبی چندلایه مفهومی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)