پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مرتضی نعمانی [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، بابک مرادی [استاد مشاور]، وحید فرج پور [استاد مشاور]
چکیده: مخازن کربناته خاورمیانه جزو مهمترین مخازن هیدروکربوری جهان محسوب می شوند بدین جهت تحریک این مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است. از مهم‌ترین روش‌های بهبود بهره دهی چاه‌ها، اثر گذاشتن بر فیزیک سنگ مخزن می باشد که در آن سعی می‌شود تا ساختار فیزیکی سنگ مخزن تغییر کند. ازجمله مهم‌ترین این روش‌ها می‌توان به ایجاد شکستگی‌های مصنوعی در سنگ مخزن اشاره کرد. انجام این عملیات نیازمند مطالعات فراوانی پیش از اجرا می باشد که مطالعات ژئومکانیکی مهمترین آن ها می باشد. در این مطالعه اولین گام جمع‌آوری داده‌های موردنیاز که شامل داده‌های پتروفیزیکی (مثل نگار تصویری , تخلخل , چگالی و...)، اطلاعات مربوط به تکمیل چاه (نوع لوله جداری و سیمان استفاده‌شده) و اطلاعات زمین‌شناسی مخزن است. در گام بعدی با استفاده از داده های پتروفیزیکی و رابطه های تجربی، یک مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی در چاه های موردنظر تهیه می شود. از این مدل یک بعدی جهت بررسی میدان‌های تنش موجود در اطراف دیواره چاه، فشار منفذی، پارامترهای مقاومتی سنگ مخزن همچون مدول یانگ، ضریب پواسون و مقاومت تک محوره سنگ استفاده می-شود. در ادامه بر اساس این مدل و با توجه به نتایج عملیات های شکست هیدرولیکی در سایر نقاط جهان بازه مناسب جهت شکست انتخاب می شود. بازه مورد نظر بهتر است دارای کمترین مقدار تنش های برجا و پارامترهای مقاومتی باشد. که این بازه در چاه شماره 10از عمق 3572 متر تا عمق 3743 متر ودر چاه شماره 12 از عمق 3592 الی 3713 متر است. پس از انتخاب بازه بر اساس شرایط بازه مذکور و ویژگی های مدل های دو بعدی اقدام به مدل سازی شکستگی در بازه انتخابی به‌وسیله نرم‌افزار Frac CADE و GOHFER می شود. در هردو نرم افزار داده های تکمیل چاه و سیال شکست و میزان و نوع پروپانت یکسان است. بر اساس مدل ساخته شده، فشار شکست و طول شکستگی در چاه ها در هر دو نرم افزار مشابه هستند. و تفاوت کمی میان آن ها وجود دارد که این تفاوت به دلیل روش های متفاوت مدل سازی و هندسه ای است که این نرم افزارها در نظر می گیرند. برای چاه شماره 10 با نرخ تزریق m3/min3 و فشار شکست Mpa 41 طولی برابر 8/243 متر در نرم افزار Frac CADE و230 متر در نرم افزار GOHFER بدست می آید. این طول برای چاه شماره 12 که با نرخ تزریق m3/min 7/2 و فشار شکست Mpa 40 مدل سازی شد در نرم افزار Frac CADE 4/213 متر و در نرم افزار GOHFER مقدار 120 متر می باشد. در پایان مطالعه پارامتری و حساسیت سنجی بر روی پارامترهای مؤثر انجام شد. بررسی ها نشان می دهد در میان این پارامترها تنش ها، مدول یانگ، ضریب پواسون و نرخ تزریق از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحریک چاه #شکست هیدرولیکی #مدل یک بعدی ژئومکانیکی #مدل دوبعدی KGD
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)