پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهدی علامه [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این پژوهش، ارزیابی پایداری چاه‌های مورد مطالعه در میدان لالی و فراهم‌سازی امکان انتخاب راستای حفاری مناسب‌ و کاهش مشکلات و هزینه‌های مربوط به آن است. برای رسیدن به این هدف، باید وضعیت عواملی از جمله شرایط تنش، عوامل تکتونیکی و پارامترهای ژئومکانیکی و مشخصات فیزیکی سنگ مخزن ارزیابی گردند. در این پایان‌نامه ابتدا مطالعات مربوطه درخصوص ملاحظات ژئومکانیکی ارزیابی پایداری چاه انجام می‌شود. سپس داده‌های مورد نظر در میدان لالی جمع‌آوری و بر اساس آن‌ها مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی چاه‌های مورد نظر ساخته شده است. در ادامه مدل ژئومکانیکی سه‌بعدی برای بخشی از مخزن آسماری میدان لالی توسعه داده شده است تا به کمک آن ناهمسانگردی توزیع تنش‌های موثر و ویژگی‌های ژئومکانیکی منطقه مورد ارزیابی قرار گیرند. ساخت مدل ساختاری سه‌بعدی، شبکه‌بندی، درشت‌نمایی مقیاس داده‌ها و درنهایت گسترش پارامترهای بدست آمده از مدل‌های ژئومکانیکی یک‌بعدی در بخشی از مخزن آسماری از جمله مراحلی است که برای مدلسازی ژئومکانیکی سه‌بعدی انجام شده است. براساس بررسی‌های مدل ژئومکانیکی ساخته شده، علت ناپایداری‌ در چاه‌های مورد مطالعه انتخاب وزن گل نامناسب تشخیص داده شد. زیرا فشار سیال استفاده شده برای حفاری در چاه‌های ناپایدار پایین‌ و نزدیک به فشار گل بحرانی بود. بنابراین با تغییرات اندکی، این فشار از بازه پنجره ایمن گل خارج شده و وضعیت دیواره چاه به گسیختگی نزدیک می‌گردید. بر اساس مدل ژئومکانیکی، عرض پنجره ایمن گل حفاری با حرکت به سمت مرکز مخزن آسماری کاهش می‌یابد. این روند در سایر زون‌های مخزن آسماری مشاهده شد. بنابراین در این مناطق باید وزن گل به دقت انتخاب شود. زون‌های 7 و 6 آسماری به ترتیب با میانگین 95.22 و 92.32 مگاپاسکال کمترین عرض پنجره ایمن گل را در مخزن دارند. در ادامه با توجه به نتایج حاصل از مدل ژئومکانیکی، راستای مناسب‌ جهت حفر چاه در مخزن آسماری میدان لالی مشخص می‌شود. از آنجایی که شرایط تنش در میدان لالی که به صورت گسل معکوس تا امتداد لغز بدست آمد، راستای حفاری جهت کاهش ناپایداری، راستای تنش افقی حداکثر معرفی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل ژئومکانیکی سه‌بعدی #پنجره ایمن گل #ناپایداری چاه #معیار شکست #سیستم استنتاج عصبی-فازی #میدان لالی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)