پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد دلقندی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: بررسی دقیق پایداری شیب‌های سنگی در برابر زلزله از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه پایداری سازه‌های سنگی است. در حال حاضر علت پیچیدگی تنوع بسیار در مجموعه معلومات و روابط بین آن‌ها در تحلیل این مسئله می‌باشد، بنابراین روش‌های موجود بررسی پایداری لرزه‌ای شیب‌های سنگی، مانند روش شبه استاتیکی و روش تجربی شامل فرض‌های ساده کننده بسیاری هستند. پیشرفت‌های اخیر در هر دو زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار بسیاری از مشکلات موجود در تحلیل دینامیکی شیب‌های سنگی از قبیل رفتار سه‌بعدی و رفتار غیرخطی مصالح را حل نموده است. همچنین به علت وجود عدم قطعیت‌ها در پارامترهای هندسی ناپیوستگی‌ها، همواره راه‌حل واحد و کارآمدی برای ارزیابی پایداری شیب‌های سنگی درزه‌دار وجود ندارد. بدین منظور استفاده از روش‌های احتمالی می‌تواند مناسب تلقی گردد. یکی از روش‌های احتمالی، استفاده از روش شبکه شکستگی‌های مجزا-المان گسسته است (DFN-DEM) است. مدل شبکه شکستگی‌های مجزا (DFN) بیان واقعی‌تری از هندسه ناپیوستگی‌ها را فراهم می‌آورد. این مدل مبتنی بر نمایش تصادفی سیستم ناپیوستگی‌ها بر اساس تابع چگالی احتمال پارامترهای ناپیوستگی می‌باشد. نیروهای عمل‌کننده بین بلوک‌ها با استفاده از روش‌های عددی نظیر المان گسسته (DEM) قابل تخمین است. هدف از این مطالعه، استفاده از یک شبکه گسستگی مجزا برای تولید واقعی درزه‌ها و همچنین تحلیل دینامیکی-لرزه‌ای شیروانی‌های سنگی درزه‌دار در شرایط مختلف می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است که به‌منظور صحت سنجی نتایج، چه در تولید هندسه مدل و درزه‌ها و چه در نتایج تحلیل و تغییر مکان‌ها، از مطالعه موردی شیروانی مشرف‌به سد و نیروگاه رودبار لرستان استفاده شود. در ابتدا و قبل از انجام هرگونه تحلیلی بر شیروانی موردنظر، می‌بایست به تولید هندسه مدل و درزه‌ها پرداخت. برای تولید درزه‌ها از نرم‌افزار DFN-FRAC3D استفاده‌شده است. به‌منظور صحت‌سنجی، درزه‌های تولیدشده به کمک نرم‌افزار با اندازه‌گیری‌هایی میدانی مقایسه شده‌ و نتایج نشان دادند که ویژگی‌های هندسی شبکه درزه تولیدشده به‌خوبی با اطلاعات درزه واقعی برداشت‌شده تطابق داشته است. پس از تولید درزه‌ها و هندسه کلی مدل، می‌بایست به تحلیل استاتیکی مدل به همراه سیستم نگهداری پرداخته شود. در تحلیل استاتیکی به‌منظور بررسی صحت سنجی مدل، سعی شده است که نقاطی را بر روی سطح شیروانی که در واقعیت این نقاط شامل اکستنسومترهایی هستند که برای کنترل و ثبت جابجایی‌های شیروانی نصب‌شده‌اند، به‌عنوان نقاط کنترلی مدنظر قرار داده تا جابجایی‌ها با مدل عددی کنترل شوند. البته ثبت جابجایی‌ها توسط اکستنسومترها پس از اعمال سیستم نگهداری به‌منظور کنترل جابجایی‌ها و جلوگیری از گسیختگی در هنگام تحلیل دینامیکی و استاتیکی است، صورت گرفته است. به‌منظور اجرای سیستم نگهداری، مطابق گزارش تحلیل دهانه، از یک‌لایه شاتکریت به ضخامت 20سانتی‌متر و همچنین راک‌بولت‌هایی با طول 12متر، استفاده‌شده است. بردارهای تغییر مکان به‌دست‌آمده از تحلیل عددی، نشان از صحت قابل‌قبول مدل‌سازی عددی با واقعیت را می‌دهند. پس از صحت سنجی مدل، با در نظر گرفتن ملاحظات دینامیکی به تحلیل دینامیکی مدل تحت بار زلزله به کمک سرعت نگاشت افقی زلزله طبس پرداخته‌شده است. نتایج تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی به همراه سیستم‌ نگهدارنده برای شرایط مختلف درزه‌ها ازجمله تغییر در زوایای اصطکاک، چسبندگی و بازشدگی در درزه‌ها محاسبه‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شیروانی سنگی درزه‌دار #تحلیل احتمالاتی #توصیف شبکه هندسی درزه #تحلیل لرزه‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)