پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهام احمدی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد راهنما]، محسن شریفی [استاد راهنما]
چکیده: تزریق پذیری توده سنگ به ویژه تزریق پی های سنگی در سدها به عوامل گوناگونی وابسته است که می توان آن ها را به سه دسته عوامل زمین شناسی، عوامل فنی و ویژگی های دوغاب تزریقی، تقسیم نمود. یکی از مهم-ترین مسایلی که در احداث یک سد مورد بررسی قرار می گیرد. کنترل نشت آب از سد هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر پایداری سد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این تحقیق به بررسی تزریق پذیری توده سنگ درزه دار با تمرکز بر روی مطالعه موردی طرح تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، در ابتدا سابقه ی علمی موضوع مدنظر را بررسی نموده و اطلاعات پایه و ضروری گردآوری شده است. در مرحله ی بعد ویژگی های توده سنگ از جمله بازشدگی و زبری، فاصله داری، جهت داری، طول اثر(پایایی) و شدت و ویژگی های دوغاب مانند مقدار مدول بالک، ویسکوزیته و فشار دوغاب و تاثیر آن ها بر روی نرخ جریان و میزان نفوذ دوغاب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس با تمرکز بر مورد مطالعاتی سد رودبار لرستان، مدل شبکه شکستگی های مجزا (DFN) از ویژگی های هندسی توده سنگ با استفاده از تحلیل آماری اطلاعات دریافتی، تهیه شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار المان مجزای 3DEC، مدل عددی سه بعدی از نفوذ دوغاب به داخل توده سنگ تهیه شده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل جریان سیال در میان ناپیوستگی ها را دارد. اعتبار مدل عددی بر اساس نتایج آزمایش لوژان سنجیده شد و در نهایت تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر ویسکوزیته دوغاب و بازشدگی درزه ها بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد، میزان نفوذ دوغاب برای مورد مطالعاتی سد رودبار لرستان، 1.5 متر است. ویسکوزیته دوغاب تاثیر چندانی بر میزان نفوذ دوغاب ندارد ولی بازشدگی درزه ها تاثیر مستقیم بر میزان نفوذ دوغاب دارد. همچنین ناهمسانگردی توده سنگ تاثیر مهمی در طول نفوذ و جهت گیری نفوذ دوغاب دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی عددی #تزریق پذیری #عمق نفوذ دوغاب #3DEC
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)