پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرهاد ملائی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، علیرضا گودرزی [استاد مشاور]
چکیده: روش ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﮐﺘﺸﺎف ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ .ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮری اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎﻧﯽ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .روش ﻫﺎی وارون ﺳﺎزی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺎﺷﺖ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﻪ اﺳﭙﺎﯾﮏ، ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ و 1 دﻫﻨﺪ .روش دﯾﮕﺮ روش ﭼﺮﺧﺶ ﻃﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺪاول در داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 2 ﺷﻮد، واﻫﻤﺎﻣﯿﺨﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺮﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﺮزه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻃﯿﻒ ﺳﺮی ﺑﺎزﺗﺎب زﻣﯿﻦ، اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺰن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺎ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﮏ ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای آن و اﺛﺮات زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ، ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮوﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﻠﺒﺮت اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻮش ﻫﯿﻠﺒﺮت ردﻟﺮزه ورودی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﻮش ﻫﻤﺎﻣﯿﺨﺖ ﻣﯽ 3 ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮة ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪة ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﻮد. ردﻟﺮزه ورودی ﺑﻪ ﭘﻮش ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮﻣﺎﻻﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .از روی اﯾﻦ ﭘﻮش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و در ﻣﮑﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ، ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎ وارون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ، ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﻣﯽ ﮔﺮدد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)