پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
میثم سالکی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، عبدالرئوف مشهور رودی [استاد مشاور]
چکیده: کانسار سنگ آهن سنگان یکی از مهم ترین مناطق معدنی کشور محسوب می شود. این کانسار در رونق اقتصادی منطقه شرق کشور و تولید فولاد نقش مهمی دارد. کانسار مذکور در محدوده ای مستطیل شکل به طول و عرض تقریبی 11 و 7 کیلومتر قرار دارد که به سه آنومالی اصلی A، B، C تقسیم شده است. آنومالی C هم به دو آنومالی C شمالی و جنوبی تقسیم گردیده است. در این پایان نامه به تعیین محدوده بهینه نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی های C شمالی و جنوبی منطقه سنگ آهن سنگان پرداخته شده است. برای مدل سازی آنومالی ها از نرم افزار Datamine استفاده شده است و پس از ساختن مدل بلوکی آنومالی های مذکور تخمین ذخیره برای آنها به سه روش نزدیک ترین همسایگی، عکس مجذور فاصله و کریجینگ صورت گرفت. نتیجه تخمین ذخیره به روش کریجینگ که در مراحل بعد مدل بلوکی آن مورد استفاده قرار گرفت نشان داد که ذخیره ماده معدنی آنومالی C شمالی 74973589 تن با عیار متوسط 37/06 درصد و ذخیره ماده معدنی آنومالی C جنوبی 173240542 تن با عیار متوسط 22/54 درصد می باشد. با استفاده از نرم افزار NPV Scheduler بر اساس روش مبتنی برنظریه گراف محدوده بهینه نهایی برای آنومالی های C شمالی و جنوبی با ارزش تنزیل نشده، به ترتیب، 689797065 دلار و 66184068 دلار به دست آمد. پس از تحلیل حساسیت روی محدوده نهایی مشخص شد که محدوده نهایی نسبت به تغییرات قیمت دارای حساسیت بیشتری نسبت به پارامترهای دیگر است. در مرحله بعد برنامه ریزی تولید برای دو آنومالی C شمالی و جنوبی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند معدن آنومالی C شمالی دارای عمر 26 سال با ارزش خالص فعلی 209741324 دلار و آنومالی C جنوبی به علت شرایط اقتصادی فعلی طراحی دارای عمر 7 سال با ارزش خالص فعلی 12181134 دلار شد. در مرحله پایانی با در نظر گرفتن زمان استخراج بلوک های دو آنومالی مورد مطالعه به این نتیجه رسیده شد که پیت های این دو آنومالی به هم نمی رسند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگان #آنومالی C شمالی #آنومالی C جنوبی #مدل بلوکی #روش نظریه گراف #محدوده بهینه نهایی #برنامه ریزی تولید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)