پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
سید محمد علی حسینی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: کانسار سنگ آهن سنگان بیش از یک‌چهارم ذخایر زمین‌شناسی آهن کشور را در بر دارد. مطالعه حاضر شامل تعیین محدوده بهینه نهایی و طراحی برنامه‌ریزی تولید به روی آنومالی A کانسار مذکور است که به کمک روش‌های دو و سه بعدی انجام می‌شود. برای تعیین محدوده نهایی، از روش‌های مخروط شناور سه‌بعدی و گراف تئوری لرچ-گروسمن استفاده شده است. از آن‌جا که اثبات شده است که روش گراف تئوری لرچ-گروسمن همیشه جواب بهینه را به دست می‌دهند، پاسخ آن‌ معیار مناسبی برای سنجش عملکرد سایر الگوریتم‌ها می‌باشد. در ارزیابی کانسار، ارزش پیت به روش مخروط شناور سه بعدی معادل 872 میلیون دلار و به روش لرچ-گروسمن 888 میلیون دلار به دست آمد که با توجه به بهینه بودن روش لرچ-گروسمن، محدوده پیت نهایی با 14 میلیون دلار اختلاف در روش مخروط شناور سه‌بعدی، با %62/1 خطا مواجه خواهد بود. تحلیل حساسیت سود به روی محدوده مذکور نشان داد که موثرترین پارامتر بر روی اقتصادی بودن پروژه، قیمت فروش کنسانتره است. در ادامه، با توجه به بهینه بودن پاسخ روش گراف تئوری، برنامه‌ریزی تولید به روی محدوده تعیین شده توسط آن به کمک ترکیبی از روش‌های پارامتری کردن و برنامه‌ریزی پویا انجام می‌شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که کانسار مذکور در طول 5/36 سال با ارزش خالص فعلی 425 میلیون دلار، قابل استخراج خواهد بود. تحلیل حساسیت ارزش خالص فعلی، به روی برنامه استخراجی طراحی شده، قیمت فروش را به عنوان حساس‌ترین متغیر معرفی نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگ آهن سنگان #محدوده نهایی #مخروط شناور #گراف تئوری لرچ و گروسمن #برنامه‌ریزی تولید #تحلیل پارامتری #تحلیل حساسیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)