پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه مرادی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، یک قانون کنترل مود لغزشی فازی جهت تنظیم مقدار تزریق دارو برای مدل مرتبه سه بیماری ویروس نقص ایمنی پیشنهاد می شود. وجود دینامیک های غیر خطی و اثر متقابل بین متغیرهای حالت، مسئله کنترل را چالش برانگیز نموده است. هدف از طراحی کنترل کننده، افزایش همزمان تعداد سلول های سالم و کاهش سلول های آلوده و ویروس در بدن فرد بیمار است. بدین منظور ابتدا مدل مرتبه سه سیستم را با بکارگیری نظریه ی براکت لی به دو زیر سیستم تبدیل کرده و سپس قانون کنترل مود لغزشی در حضور عدم قطعیت پارامتری طراحی می شود. در ادامه، با نامعلوم درنظرگرفتن دینامیک های مدل، از سیستم فازی جهت تقریب ترم های نامعلوم استفاده می شود. اثبات پایداری سیستم کنترل های پیشنهادی توسط تابع لیاپانوف تضمین می شود. نتایج شبیه سازی با در نظرگرفتن دو سناریو مختلف جهت تزریق دارو ارائه می شود. نتایج حاکی از موفقیت روش های پیشنهادی در تحقق اهداف کنترلی در حضور نامعینی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ویروس نقص ایمنی #کنترل مود لغزشی #کنترل مود لغزشی_فازی #نظریه براکت لی #تابع لیاپانوف
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)