پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
بهروز اسراری [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، مرتضی رجب زاده [استاد مشاور]
چکیده: محیط زیرآب یکی از چالش برانگیزترین محیط های انتقال داده در حوزه مخابرات بیسیم است. در این محیط با توجه به جذب شدید امواج الکترومغناطیسی، القایی مغناطیسی و امواج نوری از سیگنال های صوتی جهت ارسال داده استفاده می گردد. چند مسیرگی و تأخیر زیاد، محدودیت پهنای باند و فرکانس گزینی شدید، تغییرپذیری زمانی زیاد و اثر داپلر بالا از جمله مهمترین پارامترهای مخرب محیطی هستند که برای کانال های مخابراتی صوتی زیرآب(UWA) می توان به آنها اشاره نمود. در راستای ایجاد یک ارتباط با قابلیت اطمینان بالا و نرخ قابل قبول در این نوع کانال ها، سیستم های چند حاملی به دلیل عملکرد خوب در برابر چند مسیرگی، توانایی مقابله با محو شدگی انتخاب گر فرکانس و بازدهی طیفی بالا نامزد مناسبی برای انتقال داده می باشند. با توجه به محدودیت پهنای باند و پاسخ ضربه طولانی و متغیر بازمان کانال زیر آب، استفاده از سیستم سنتی CP-OFDM به دلیل بکارگیری پیشوند چرخشی(CP) تصادفی و طولانی خارج از بازه 4DFT، منجر به کاهش شدید بهره پهنای باند درکانال زیرآب می گردد. از این نظر، ما در این پایان نامه از میان شیوه های دیگر انتقال مبتنی بر OFDM، برای اولین بار از تکنیک انتقال نوینی به نام 5UW-OFDM غیرسیستماتیک برای انتقال داده در کانال زیرآب استفاده می کنیم. در این تکنیک نوین از یک کلمه یکتا(UW) غیرتصادفی داخل بازه DFT به عنوان بازه محافظ بهره برده می شود که منجر به کوتاه تر شدن طول سمبل ارسالی بر روی کانال و فرآیند تخمین و سنکرون سازی ساده تر می گردد. در سال2017، تکنیک انتقال نوین دیگری مبتنی بر OFDM که مدولاسیون 6OTFS نام دارد و در واقع از خانواده سیستم های چند حاملی مبتنی بر فیلتر بانک محسوب می شود، برای مقابله با تغییر پذیری زمانی شدید کانال های مخابراتی بیسیم پیشنهاد شده است. در این تکنیک، سمبل های اطلاعاتی، پراکندگی و تغییرپذیری کندتر کانال به همراه بهره کانال تقریبا ثابت را در حوزه تأخیر- داپلر تجربه می کنند. با توجه به ویژگی های چند مسیرگی و تغییرپذیری زمانی شدید کانال زیرآب، در این پایان نامه، برای اولین بار از این تکنیک برای انتقال داده در کانال های مخابراتی زیرآب استفاده می کنیم و عملکرد آن را با عملکرد تکنیک مرسوم OFDM مقایسه می نماییم. برای رسیدن به اهداف فوق، در این پایان نامه، ابتدا ویژگی های کانال مخابراتی صوتی زیرآب معرفیمی گردند و یک مدل 7TDL گسسته در زمان برای شبیه سازی کانال زیرآب کم عمق ارائه می شود، سپس روش CP-OFDM برای ارسال و دریافت داده در این کانال معرفی و شبیه سازی می گردد. در ادامه هر یک از تکنیک های نوین مذکور را معرفی و پس از تشریح و شبیه سازی، عملکرد هر یک را در کانال زیرآب کم عمق در مقایسه با روش CP-OFDM از نظر کارایی احتمال خطا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانال مخابراتی صوتی زیرآب #چند مسیرگی #گستره تأخیر #گستره داپلر #سیستم چند حاملی #مالتی پلکس تقسیم فرکانس متعامد #پیشوند چرخشی #کلمه یکتا #مدولاسیون فضای زمان- فرکانس متعامد.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)