پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید اکبرپور [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: در بسیاری از تحقیقات انجام ‌شده در مورد نویز صوتی ماشین‌های الکتریکی، تأثیر پارامترهای ابعادی و ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، تاثیر شرایط عملکردی تاکنون مورد بحث زیادی قرار نگرفته است. یکی از اهداف این تحقیق، بررسی تاثیر شرایط عملکری بر مشخصه‌های صوتی ماشین‌های القایی و سنکرون و همچنین مقایسه اجمالی مشخصه‌های صوتی موتورهای القایی و سنکرون است. برای رسیدن به اهداف این تحقیق، یک موتور القایی روتور سیم‌پیچی به‌عنوان موتور مورد آزمایش انتخاب شده است. بنابراین ابتدا روابط تحلیلی با هدف بررسی تأثیر شرایط عملکردی بر مشخصه‌های صوتی موتور مورد آزمایش ارائه شده و در ادامه با تحلیل نتایج حاصل از اندازه‌گیری در شرایط عملکردی مختلف، درستی روابط ارائه شده بررسی شده است. علاوه بر این، این پایان‌نامه به شناسایی منابع نویز در ماشین‌های الکتریکی پرداخته است. در روش اول، با اندازه گیری مقدار فشار صوت در اطراف موتور موردآزماش، منبع غالب در ایجاد نویز صوتی تشخیص داده شد. در تحقیقات اخیر اغلب از این روش استفاده شده است. در ادامه یک روش جدید برای تعیین منابع غالب در ایجاد نویز صوتی ماشین‌های سنکرون روتور سیم‌پیچی شده، ارائه شده است. ابتدا سه متغیر سرعت مکانیکی، ولتاژ ترمینال و جریان تحریک به عنوان پارامتر‌های مستقل انتخاب شده و با تغییرات هریک از پارامتر‌ها بصورت مستقل و خطی با زمان، مقدار سیگنال فشار صوت نیز به‌طور هم‌زمان اندازه‌گیری شده است. در نهایت منابع غالب نویز صوتی در موتور مورد آزمایش با تحلیل نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های انجام شده در این سه مود، به‌درستی تعیین شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین‌های الکتریکی #موتور سنکرون #اندازه‌گیری نویز صوتی #فرکانس طبیعی #تشخیص منابع نویز صوتی #تحلیل پاسخ صوتی ماشین‌های الکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)